ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาด้านล่างและตอบคำถามจากคลิปวิดีโอตาม Link นอกเวลาเรียน
 

ที่มา : Youtube.com

พื้นฐานโปรแกรม Flash CS5.5 2