ที่มา : Youtube.com


การนำไฟล์ภาพจากโปรแกรมIllustrstor CS5 มาใช้ในโปรแกรม Flash CS5.5 2