ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาด้านล่างและตอบคำถามจากคลิปวิดีโอตาม Link นอกเวลาเรียน

การนำไฟล์ภาพจากโปรแกรมIllustrstor CS5 มาใช้ในโปรแกรม Flash CS5.5 2