ศึกษาคลิปวิดีโอ
สาธิตการสร้างแอนิเมชั่นแบบ Shape Tween จาก Link และตอบคำถามนอกเวลาเรียน

การสร้างแอนิเมชั่น แบบClassic Tween2