ศึกษาและตอบคำถามจากคลิปวิดีโอตาม Link นอกเวลาเรียน  


การใช้งานโปรแกรม Illuastrator CS5 เบื้องต้น2