ที่มา : Youtube.com 


การใช้งานโปรแกรม Illuastrator CS5 เบื้องต้น2