แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 5

การเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น

Google

       http://www.kroojan.com/flash/content/publish.html

       https://sites.google.com/site/krukengflash/kar-phey-phaer-chin-ngan

       http://www.acr.ac.th/acr/ACR_E-Learning/CAREER_COMPUTER/COMPUTER/M4/

       Flash/chapter10.html

 Youtube

       https://www.youtube.com/watch?v=q1XKo_NiUaA

       https://www.youtube.com/watch?v=QIehcc7ZQIw

 

โครงงานคอมพิวเตอร์สื่อประสมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น

Google

       https://sites.google.com/site/kidsanaklintnom/1-hawkhx-khorng-ngan/2-bth-thi-2-xeksar-thi-keiywkhxng

       https://sites.google.com/site/siripanyajitdee/1-destination/1-1-preface

       http://kikchanok.blogspot.com/2014/08/blog-post.html

Youtube

       https://www.youtube.com/watch?v=R91WFRHbN2o


Comments