แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 3

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมFlash CS5.5 เบื้องต้น

Google

       http://flashaddress.blogspot.com/2016/09/1-adobe-flash-cs5-professional.html

       https://retrorian.wordpress.com/การใช้โปรแกรม-flash/

       https://teacherking.wordpress.com/2013/05/14/มารู้จักกับ-adobe-flash-cs5/

       http://www.kroojan.com/flash/content/flash-intro.html


Youtube

       https://www.youtube.com/watch?v=Xtv2RxWgXCE

       https://www.youtube.com/watch?v=NDXJE-Pm3zQ

       https://www.youtube.com/watch?v=nCo3Drwxwto


เครื่องมือเลือกออบเจ็กต์

Google

      https://sites.google.com/site/natksite/bth-thi-6-khwam-ru-phun-than-keiyw-kab-object/kar-leuxk-xxb-cekt

      http://krujane.com/index.php?name=lesson&file=lesson5


Youtube

      https://www.youtube.com/watch?v=uJKrIsp59ms


เครื่องมือการสร้างแอนิเมชั่นในโปรแกรม Flash CS5.5

Google

       https://sw-eden.net/2012/04/21/intro-adobe-flash-cs/

       https://sites.google.com/site/elearningadobeflashcs5/reim-tn-wad-rup-laea-lng-si

       http://www.phutti.ac.th/flash/chap1/topic2/index.html

      https://sites.google.com/site/m610n11/withi-kar-chi-por-kaem-adobe-flash-player/5-kar-chi-

kheruxng-mux-adobe-flash-player

      http://nuttawatpodkung.blogspot.com/2012/07/6.html


Youtube

       https://www.youtube.com/watch?v=3fIbrfYXtgk

       https://www.youtube.com/watch?v=W8TIv-2Bc3w


การนำไฟล์ภาพจากโปรแกรม llustrator cs5 มาใช้งานในโปรแกรม Flash Cs5.5

Youtube

       https://www.youtube.com/watch?v=CPnXTxpI_Cg

       https://www.youtube.com/watch?v=wEUteAJZYMo


Comments