แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 3


แหล่งเรียนรู้

 ---------------------

 
  พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Flash CS5.5 เบื้องต้น
 
  สื่อประเภทเว็บไซต์

                  http://flashaddress.blogspot.com/2016/09/1-adobe-flash-cs5-professional.html

                  https://retrorian.wordpress.com/การใช้โปรแกรม-flash/

                  https://teacherking.wordpress.com/2013/05/14/มารู้จักกับ-adobe-flash-cs5/

                  http://www.kroojan.com/flash/content/flash-intro.html

 

 สื่อประเภทวิดีโอ

                  https://www.youtube.com/watch?v=Xtv2RxWgXCE

                  https://www.youtube.com/watch?v=NDXJE-Pm3zQ

                  https://www.youtube.com/watch?v=nCo3Drwxwto


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     
    เครื่องมือเลือกออบเจ็กต์


  สื่อประเภทเว็บไซต์

            https://sites.google.com/site/natksite/bth-thi-6-khwam-ru-phun-than-keiyw-kab-object/kar-leuxk-xxb-cekt                http://krujane.com/index.php?name=lesson&file=lesson5


  สื่อประเภทวิดีโอ

             https://www.youtube.com/watch?v=uJKrIsp59ms


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     

  
  

เครื่องมือการสร้างแอนิเมชั่น
  สื่อประเภทวิดีโอ

            https://www.youtube.com/watch?v=UFPJcEIDvV0

            https://www.youtube.com/watch?v=PmjlH6jl6Q8       

            https://www.youtube.com/watch?v=3fIbrfYXtgk

            https://www.youtube.com/watch?v=W8TIv-2Bc3w


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        

  
 
 

ารนำภาพจากโปรแกรม llustrator CS5 มาใช้งานในโปรแกรม Flash CS5.5

   

 สื่อประเภทเว็บไซต์

    

            http://thaigraph.com/thread-1857-1-1.html

      

 สื่อประเภทวิดีโอ

  
 

   

           https://www.youtube.com/watch?v=CPnXTxpI_Cg 

        

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Comments