แหล่งเรียนรู้หนวยที่ 4


แหล่งเรียนรู้

----------------

    การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Frame by Frame

 สื่อประเภทเว็บไซต์

      http://www.kroojan.com/flash/content/animate/frame-by-frame.html

      https://zzzleepinclass.com/2013/05/animation-frame-by-frame.html

      http://www.panyastation.com/lesson.php?pages=38

 สื่อประเภทวิดีโอ

      https://www.youtube.com/watch?v=VEJ3opOU3TU

      https://www.youtube.com/watch?v=tjzct6Jv5dU

      https://www.youtube.com/watch?v=qr4aa9NnGWE

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


  การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween

สื่อประเภทเว็บไซต์

     http://www.kroojan.com/flash/content/animate/motion-tween.html

     http://thaipp.com/flash/multimedia/motiontween/index.htm


สื่อประเภทวิดีโอ

     https://www.youtube.com/watch?v=U7OXDHHv9lg

     https://www.youtube.com/watch?v=s92OzKLVBSM

     https://www.youtube.com/watch?v=0_jqNGn7jTc


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


  การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Classic tween


สื่อประเภทเว็บไซต์

     http://gg.gg/bux3j  


สื่อประเภทวิดีโอ

    https://www.youtube.com/watch?v=SWNmCRYSRo8

    https://www.youtube.com/watch?v=woKj9CMowX8

    https://www.youtube.com/watch?v=qmY3-XxyQTI


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   การสร้างแอนิเมชั่นเคลื่อนที่ไปตามเส้น Motion Guide


สื่อประเภทเว็บไซต์

    http://www.kroojan.com/flash/content/animate/guide.html

    https://zzzleepinclass.com/2013/05/flash-motion-guide.html

    http://programmanual.blogspot.com/2015/01/motion-guide-mask-layer-flash.html

    http://www.jaid-project.com/webboard/index.php?topic=17.0


สื่อประเภทวิดีโอ

    https://www.youtube.com/watch?v=VmkXZojPf_k

    https://www.youtube.com/watch?v=4qAfH8AK4T4

    https://www.youtube.com/watch?v=nwHuFkz3xy8


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


 การสร้างเอฟเฟ็กต์แอนิเมชั่นด้วย Mask Layer


สื่อประเภทเว็บไซต์

   http://programmanual.blogspot.com/2015/01/motion-guide-mask-layer-flash.html

   http://www.panyastation.com/lesson.php?pages=42


สื่อประเภทวิดีโอ

   https://www.youtube.com/watch?v=PYr8sGLY4xQ

   https://www.youtube.com/watch?v=ZFfHadLgH0A

   https://www.youtube.com/watch?v=q10nO722Bco


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


  การสร้างซิมบอลและอินสแตน

สื่อประเภทเว็บไซต์

   http://gg.gg/buxbp

   https://sites.google.com/site/nattawut3751/bth-thi-6-kar-chi-ngan-symbol-laea-instance  

  


สื่อประเภทวิดีโอ

   https://www.youtube.com/watch?v=2-QVpCqcia0

   https://www.youtube.com/watch?v=9Az9CnlHmwk

   https://www.youtube.com/watch?v=6yAkqjJmdp4

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=459&v=g3pnm-09iJI


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


  การแทรกไฟล์เสียง

สื่อประเภทเว็บไซต์

   http://www.kroojan.com/flash/content/import.html

   https://sites.google.com/site/luksaduanflash/thaerk-se/kar-si-seiyng-prakxb

   https://biwbiwbiw09.wordpress.com/บทเรียน/หน่วยที่-6-แทรกไฟล์เสียง/การแทรกไฟล์เสียง/

   http://etraining.oas.psu.ac.th/book/1425

   

สื่อประเภทวิดีโอ

   https://www.youtube.com/watch?v=vwe0OwduAjU

   https://www.youtube.com/watch?v=pk0HQJo5osc

   https://www.youtube.com/watch?v=yVopoJfTE7E

   https://www.youtube.com/watch?v=yds6W4Mulfs

   https://www.youtube.com/watch?v=Lhtm_-YL6Eo

   https://www.youtube.com/watch?v=9m9byNvsHz0

   https://www.youtube.com/watch?v=aU4v1dqpL5w

     

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comments