ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พื้นฐานโปรแกรม Flash CS5.5
                                  ใบงานที่ 3.2 เรื่อง เครื่องมือจัดการออบเจ็กต์
                                  ใบงานที่ 3.3 เรื่อง เครื่องการสร้างแอนิเมชั่น
                                  ใบงานที่ 3.4 เรื่อง การนำไฟล์ภาพจากโปรแกรม Illustrator
                                                    มาใช้ในโปรแกรม Flash CS5.5