วิสัยทัศน์ ปรัชญา โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม


        วิสัยทัศน์ (VISION)
            
            โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน  ภายในปี 2562

        ปรัชญาของสถานศึกษา
            
            ปัญญาวะ ธะเนนะ  เสยโย
            การศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์


        อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

            ยิ้มไหว้งามตา ภาษาชนเผ่า

        เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

            แหล่งเรียนรู้คู่ชาติพันธุ์


        ปณิธานของสถานศึกษา

            จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนบนพื้นที่สูง