วิสัยทัศน์ ปรัชญา โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม        วิสัยทัศน์
         
            โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความสามัคคี มีน้ำใจ  มีทักษะการคิด แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ก้าวทันเทคโนโลยี  และเป็นสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2558

        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

            จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จึงกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ไว้ดังนี้

            1. มีระเบียบวินัย
            2. มีความรับผิดชอบ
            3. ประหยัดและอดออม
            4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
            5. มีความสามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวม
            6. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

    เอกลักษณ์   แหล่งเรียนรู้คู่ชาติพันธุ์  แหล่งสร้างสรรค์ปัญญาบนพื้นที่สูง

    อัตลักษณ์    รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ

    ปณิธาน     จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนบนพื้นที่สูง