นายสิรปัตต์  นวลคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
นายจักรกฤษณ์ พุทธะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม


นางสาววนิดา ปิงสุแสน
การสอนฟิสิกส์ (วท.ม.)
ครูปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ /
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นายชวลิต ชัยชนะ
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์ 
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการนักเรียน


นายคมกริช บุญวงค์
คอมไฟฟ้า (คอ.ม.) 
หน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป / งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์


นางสาวชลฌินีมาศ
 อาบสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวล้านนา มาปลูก
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
หัวหน้ากลุมสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ


นายพงษ์ศักดิ์  พรมเสน
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นายยุทธชัย สุปัน
บริหารธุรกิจ (ศษ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ / งานพัสดุ


นายทินกร  สวนทะ
วิทยาศาตร์การกีฬา (วทบ.) 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษานางสาวสุชาดา  ยอดโมคี
ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ


นายวุฒิกร  เขิมขันธ์
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ


 นายหล่อโจ ยี่บรา
ภาษาไทย (ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
/งานพัสดุ


นางสาวนิภารัตน์  กาวิน
 คณิตศาสตร์ (วท.บ)
    งานกิจการนักเรียน / 
 งานระดับชั้น


ว่าที่ ร้อยโท บรรจงฤทธิ์  
สุทธสม
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
งานกิจการนักเรียน / งานปกครองนักเรียน
นายยุทธชัย สุปัน
บริหารธุรกิจ (ศษ.บ.)
งานพัสดุ  /
 งานสหกรณ์โรงเรียน


นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะ
เคมี (ค.บ.) 
หัวหน้างานแผนงาน /
งานสารสนเทศโรงเรียน


นายบุญศรี แก้วดำ
ฟิสิกส์ (ค.บ.)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /
งานปกครองนักเรียน


นายปฐมพงษ์  ธรรมลังกา 
การสอนภาษาอังกฤษ (ศษ.ม.)
งานกิจการนักเรียน /
งานประชาสัมพันธ์


นายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์
การบริหารรัฐกิจ (รป.ม.)
งานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมฯ  / งานปกครองนักเรียน


นางสาวชวัลลักษ
ณ์
แหลมไธสง
ฟิสิกส์ (ค.บ.)
งานแผนงานและกรอบงบประมาณ


นายสมพงษ์ กรรัตนศักดิ์
เกษตรกรรม (ค.บ.)
งานสัมพันธ์ชุมชน / งานอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์


นายสันติ ภูสีคุณ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
งานโสตทัศนศึกษา /
งานวิชาการ 


นางปกมล  นวลคำมา
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน / งานวิชาการ นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน
ภาษาจีน (ศศ.บ.)
งานบุคลากร


นายชาลี มะโนวรรณ์
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
งานอาคารสถานที่


นางสาวบุปผาชาติ ซาวคำเขต
ภาษาไทย (ค.บ.)
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล / งานวิชาการนางสาวมณฑนรรห์ 
อุ่นกันทา
        การบริหารการ                   ศึกษา(ศษ.ม)
   หัวหน้างานบุคลากร /
         กลุุ่มอำนวยการ


นางสาววรัญญา ไชยตาจักร์
ภาษาจีน (ศศ.บ.)
งานบุคลากร


นายคำจันทร์ ภิรบรรณ
ช่างไม้ระดับ 4


นายพงษ์ศักดิ์  พรมเสน
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  


นางสาวนิยาภรณ์สิทธิ  ชีววิทยา (ค.บ. )
งานทะเบียนนักเรียน / 
งานวิชาการนางสาวนิภาพร แสนอินเมือง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
งานธุรการ

นางสาวจิราวรรณ เรือนสิทธิ์การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หัวหน้างานแผนงาน/บัญชีนางโสภิณ เจริญทั้งลาภยศ
ภาษาจีน (ค.บ.)
หัวหน้างานธุรการ /
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวพัชรินทร์ แก้วมาลา
รัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)
งานอบรมจริยธรรม
/งานบริหารงานทั่วไปนางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง
รัฐศาสตร์ (ร.บ.)
งานกิจการนักเรียน /
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวฐิติมา ทนไธสง
ภาษาไทย (ค.บ.)
งานอนามัยโรงเรียน /
งานวิชาการ


 นายพงศธร ฟองฟู
สังคมศึกษา (ค.บ.)
งานแนะแนว / 
งานประชาสัมพันธ์


นางสาวน้ำเพชร ชัยชมภู
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
งานห้องสมุด /
งานอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์


นายฤทธิชัย  สุขแก้วการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
งานกิจการนักเรียน /
งานปกครองนักเรียน


นางสาวสุดาวรรณ  พลอยแดง
บรรณารักษ์ศาสตร์ (บธ.บ.)
หัวหน้างานห้องสมุด


นางสาวสาลิณี  สั่งสอน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ)
งานสารสนเทศโรงเรียน / งานประชาสัมพันธ์ 
   
       นางสาวอัจฉราภรณ์ 
             ปิยะพร้าว

       ภาษาไทย (ค.บ.)
    งานหลักสูตรสถานศึกษา              /งานวิชาการ
 

นางสาววนิชยา  อะโนต๊ะ
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ.)
งานวิชาการ / หัวหน้างานแนะแนว


 นางสาววิศรุตา  ศรีสม
คณิตศาสตร์ (ศษ.บ.)
งานพัสดุและสินทรัพย์ / 
งานผลิตเอกสาร