นายฐกฤต   นวลคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจักรกฤษณ์ พุทธะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววนิดา ปิงสุแสน
การสอนฟิสิกส์ (วท.ม.)
ครูปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯนายถิรวุฒิ สุตาลังกา
คณิตศาสตร์ (ศษ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์ 
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน


นายกฤษณะชัย  ใจเถิง 
การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ


นายคมกริช บุญวงค์
คอมไฟฟ้า (คอ.ม.) 
หน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป -
-
หน.งานหลักสูตรการสอนว่าที่ ร้อยโท บรรจงฤทธิ์  สุทธสม
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
งานกิจการนักเรียน 


นางสาวจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หัวหน้างานแผนงาน/บัญชี


นายสันติ ภูสีคุณ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

 นางสาวนิยาภรณ์  สิทธิ
ชีววิทยา (
ค.บ. )
งานทะเบียนนักเรียนนางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง
รัฐศาสตร์ (ร.บ.)
หน.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นายหล่อโจ ยี่บรา
ภาษาไทย (ค.บ.)
หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย
/งานพัสดุ


นายคมกริช บุญวงค์
คอมไฟฟ้า (คอ.ม.)
งานอาคารสถานที่


-
-
งานวิจัยในชั้นเรียนนางสาวกรรณิการ์ กาจารี
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
งานกิจการนักเรียน/สหกรณ์ รร.


นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะ
เคมี (ค.บ.) 
หน.งานแผนงาน


นายบุญศรี แก้วดำ
ฟิสิกส์ (ค.บ.)
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นายชวลิต ชัยชนะ
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯนายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์
การบริหารรัฐกิจ (รป.ม.)
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษานางสาวชวัลลักษณ์ แหลมไธสง
ฟิสิกส์ (ค.บ.)
งานแผนงาน


นายสมพงษ์ กรรัตนศักดิ์
เกษตรกรรม (ค.บ.)
งานปรับปรุงภูมิทัศน์


-
-
งานวัดผล


นายชินาธิป สวนเขื่อน
ภาษาไทย (ศษ.บ.)
งานธนาคารโรงเรียน
นายยุทธชัย สุปัน
บริหารธุรกิจ (ศษ.บ.)
งานพัสดุ 


นายชาลี มะโนวรรณ์
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
งานอาคารสถานที่


นางสาววรัฎฐยา ทวีสุข
หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
งาน นร.เรียนรวม/บริหารงานทั่วไปนางสาวสุชาดา ยอดโมคี
ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
หน.กลุ่มสาระฯศิลป


างสาววรัญญา ไชยตาจักร์
ภาษาจีน (ศศ.บ.)
งานบุคลากร


นายคำจันทร์ ภิรบรรณ
ช่างไม้ระดับ 4


นายพงษ์ศักดิ์  พรมเสน
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 
นางสาวนิภาพร แสนอินเมือง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
งานธุรการ

นางสาวบุปผาชาติ ซาวคำเขต
ภาษาไทย (ค.บ.)
หน.งานวัดผล

 
นางสาวดวงจันทร์ มณีบงกช
ภาษาไทบ (ค.บ.)
านพัสดุนายทินกร  สวนทะ
วิทยาศาตร์การกีฬา (วทบ.) 

งานอนามัยโรงเรียน


นายพงศธร ฟองฟู
สังคมศึกษา (ค.บ.)
งานแนะแนว


นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทา
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หน.งานบุคลากรนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
งานบัญชีนายโยธิน แสนสุยะ
คอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
งานสารสนเทศและเทคโนโลยีนางโสภิณ เจริญทั้งลาภยศ
ภาษาจีน (ค.บ.)
หน.งานธุรการนายวุฒิกร  เขิมขันธ์
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
หน.งานภูมิทัศน์


นางปกมล  ธรรมศิริ
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
หน.งานทะเบียนนักเรียน

 

 

 
นางสาว
พัชรินทร์ แก้วมาลา
รัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)
งานอบรมจริยธรรม
/งานบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

นางสาวฐิติมา ทนไธสง
ภาษาไทย (ค.บ.)
งานห้องสมุด

 

 

 

 

นางสาวล้านนา มาปลูก
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
หน.งานสารสนเทศ รร.

 

 

 


นางสาววนิชยา อะโนต๊ะ
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ.)
งานแนะแนว