นายฐกฤต   นวลคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววนิดา ปิงสุแสน
การสอนฟิสิกส์ (วท.ม.)
ครูปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯนางสาวมณฑนรรห์  อุ่นกันทา 
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์ 
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน


นางสาววนิดา ปิงสุแสน
การสอนฟิสิกส์ (วท.ม.)
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ


นายคมกริช บุญวงค์
คอมไฟฟ้า (คอ.ม.) 
หน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวรัมภณัฎฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
หลักสูตรและการสอน (ก.ม.)
งานจัดการเรียนการสอนนางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
งานกิจการนักเรียน 


นางสาวสุมนา พรรษา
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
หัวหน้างานแผนงาน/บัญชี


นายสันติ ภูสีคุณ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
งานอนามัย


นางสาวสิรินทรา  มินทะขัติ
การมัธยมศึกษา (กศ.ม.)
งานวัดผล


นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง
รัฐศาสตร์ (ร.บ.)
งานกิจการนักเรียน 


นางสาวจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
งานพัสดุ 


นายคมกริช บุญวงค์
คอมไฟฟ้า (คอ.ม.)
งานอาคารสถานที่


นายกีรติ ทะเย็น
การสอนวิทยาศาสตร์
งานวิจัยในชั้นเรียนนางสาวกรรณิการ์ กาจารี
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
งานกิจการนักเรียน


นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะ
เคมี (ค.บ.) 
งานธุรการ


นายบุญศรี แก้วดำ
ฟิสิกส์ (ค.บ.)
งานบริหารทั่วไป


นายชวลิต ชัยชนะ
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนายพีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์
การบริหารรัฐกิจ (รป.ม.)
งานคุณธรรมนางสาวชวัลลักษณ์ แหลมไธสง
ฟิสิกส์ (ค.บ.)
งานแผนงาน


นายสมพงษ์ กรรัตนศักดิ์
เกษตรกรรม (ค.บ.)
งานปรับปรุงภูมิทัศน์


นางสาวเกศรินทร์ สายสอิ้ง
สารสนเทศศึกษา (ศศ.ม.)
งานบรรณารักษ์/ประกันคุณภาพฯ


นายชินาธิป สวนเขื่อน
ภาษาไทย (ศษ.บ.)
งานกิจการนักเรียน นายยุทธชัย สุปัน
บริหารธุรกิจ (ศษ.บ.)
งานพัสดุ 


นายชาลี มะโนวรรณ์
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
งานอาคารสถานที่


นางสาววรัฎฐยา ทวีสุข
หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนางสาวสุชาดา ยอดโมคี
ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
งานวงโยธวาทิต/งานประชาสัมพันธ์นางสาววรัญญา ไชยตาจักร์
ภาษาจีน (ศศ.บ.)
งานบุคลากร


นายคำจันทร์ ภิรบรรณ
ช่างไม้ระดับ 4นายถิรวุฒิ สุตาลังกา
คณิตศาสตร์ (ศษ.บ.)
งานประกันภายใน

 
นางสาวนิภาพร แสนอินเมือง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
งานธุรการ


นายจันทร์ ทาวาง
ช่างไม้ระดับ 4 


นางสาวบุปผาชาติ ซาวคำเขต
ภาษาไทย (ค.บ.)
งานทะเบียน

 
นางสาวดวงจันทร์ มณีบงกช
ภาษาไทบ (ค.บ.)
านพัสดุ


นางสาวจิตราภรณ์ ยศมูล
พลศึกษา (ศษ.บ.)
งานอนามัย 


นายพงศธร ฟองฟู
สังคมศึกษา (ค.บ.)
งานแนะแนวนายกฤษดา กามนต์
เคมี (วท.บ.)
งานบุคลากร


นางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
งานบัญชี/งานอนามัย


นายโยธิน แสนสุยะ
คอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
งานประชาสัมพันธ์/สื่อไอซีทีนางโสภิณ เจริญทั้งลาภยศ
ภาษาจีน (ค.บ.)
งานธุรการนางปกมล  ธรรมศิริ
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
งานวิชาการ

 

 

นายหล่อโจ ยี่บรา
ภาษาไทย (ค.บ.)
งานพัสดุ/งานแนะแนว

 
นางสาว
พัชรินทร์ แก้วมาลา
รัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)
งานทะเบียน

 

 

 

 

นางสาวฐิติมา ทนไธสง
ภาษาไทย (ค.บ.)
งานบรรณารักษ์

 

 

 

 

นางสาวล้านนา มาปลูก
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
งานแนะแนว