ประวัติโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

 

          โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  เดิมชื่อโรงเรียนสันติคีรี  เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง โดยผู้อพยพอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.) ร่วมเป็นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514  เพื่อสอนภาษาจีนกลาง ให้กับครอบครัวของลูกหลานอดีตทหารจีนคณะชาติ  ซึ่งอาศัยอยู่บนดอยแม่สลอง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

          ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้กลุ่มชนดังกล่าวข้างต้นอาศัยอยู่ในประเทศไทย  ในฐานะผู้อพยพ โดยมีศูนย์อำนวยการร่วมกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับมอบหมายให้กองอำนวยการพัฒนาการสังคม และอาชีพผู้อพยพ (บก.04) เป็นผู้อำเนินการ  ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนสันติคีรีขึ้นมาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนราษฎร์  มีพลโทเกริกศิลป์  กัลยาณกุล  เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการพัฒนาสังคมและอาชีพผู้อพยพ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน  และมีนายปราโมทย์ โพรี  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

          โรงเรียนสันติคีรี  ได้ดำเนินการสอนตามแบบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  เป็นต้นมา  เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าแก่บุตรหลานของผู้อพยพ  โดยอาศัยงบประมาณของกองบัญชาการทหารสูงสุด

          ในปี พ.ศ. 2520  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีครู 13  คน  มีนักเรียน 263  คน และ บก.04 ได้ขออนุญาตแต่งตั้ง พลอากาศตรีจินดา  รามอินทรา ผอ.บก. 04 เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนแทน
พลโทเกริกศิลป์ กัลยาณกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปประจำ บก. ทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520

          ปีการศึกษา 2521  โรงเรียนได้เปิดสอนถึงประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครู 13 คน นักเรียน 275 คน และ บก. สูงสุดได้แต่งตั้ง พันเอกประสาท น้อยเสริฐ ผอ.บก 04 เป็นเจ้าของและผู้จัดการแทน พลอาศรีตรีจินดา รามอินทรา เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521

          ปีการศึกษา 2522  โรงเรียนเปิดสอนถึงประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีครู 15 คน นักเรียน 282 คน  และบก. 04 ได้ขออนุญาตแต่งตั้งนางสาวชลลดา   คำแวง เป็นครูใหญ่แทน นายปราโมทย์  โพรี  ซึ่งลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2522

          ปีการศึกษา 2523  เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 15 คน มีนักเรียน 299 คน

          ปีการศึกษา 2524  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีครู 18 คน นักเรียน 375 คน และ บก.04 ได้ขออนุญาตแต่งตั้งนางสาวนาฏยา คชินไพร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  แทนนางสาวชลลดา คำแวง  ซึ่งลาออกไปประกอบอาชีพอื่น  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2524  และต่อมาได้แต่งตั้งนางสาวฉวีวรรณ  เผ่าหอม เป็นครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2524

          ปีการศึกษา  2525  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีครู 20 คน มีนักเรียน 484 คน และศูนย์อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง 25 (บก. 04 เดิม)  ได้ขออนุญาตพันเอกประสาท น้อยเสริฐ ซึ่งเมื่อย้ายไปประจำ บก.สูงสุด และขออนุญาตแต่งตั้ง นางจันทร์จักร  สุภาพัฒน์ เป็นครูใหญ่ แทนนางสาวฉวีวรรณ เผ่าหอม ซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่             1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525

          ปีการศึกษา 2526 - 2527 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา เต็มรูปแบบ มีครู 24 คน  แบ่งเป็นครูประถมศึกษา 21 คน  และครูมัธยมศึกษา 3 คน มีนักเรียน 469 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 416 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 53 คน  และศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ได้ขออนุญาตแต่งตั้งพลตรีประสาท น้อยเสริฐ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนแทน พลตรีปรีชา สุวรรณชฏ ซึ่งย้ายไปประจำ บก.สูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526  และขอแต่งตั้งนางวชิรา  วชิรนคร เป็นครูใหญ่แทนนางจันทร์จักร์ สุภาพัฒน์  ซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการครูโรงเรียน วิรุณเทพ  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526  และแต่งตั้งให้นางสาวจรรยา  ชัยบุญลือ เป็นครูใหญ่แผนกมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526

          ปีการศึกษา2528  ทางราชการได้รับโอนโรงเรียนสันติคีรี โดยแยกออกเป็น 2 โรงเรียน โดยชั้นประถมศึกษาขึ้นกับสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน รับโอนและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านสันติคีรี แผนกมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษารับโอน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2528  เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 26 คน (ชาย 11 คน หญิง 15 คน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 คน (ชาย 2 คน หญิง 10 คน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 คน (ชาย 1 คน หญิง 13 คน) มีอัตรากำลังครู 6 คน (ผู้บริหาร 1 คน ครูปฏิบัติการ 5 คน) ครูปฏิบัติการซึ่งเป็นครูประถมศึกษายืมตัวมาช่วยราชการ มีนายสุพจน์  ชัชวรัตน์ เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528  และนายทวีชัย  ติงสัญชลี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2528 – 2 สิงหาคม 2530

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2529  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งที่ สปฦ 606/2529 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านสันติคีรี และโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โดยให้มีผู้บริหารคนเดียว  และมีคำสั่งให้นางบุญมา  กสิวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2530 – สิงหาคม 2531 ต่อมานางบุญมา  กสิวัฒน์ ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดลำปาง  จังหวัดเชียงรายจึงมีคำสั่งให้นาย กิตติโชติ  ห้อยยี่ภู่  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2531  ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน           พ.ศ. 2531  และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2531  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายทวี  นาคนาคา  อาจารย์ 2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จนถึงปี   พ.ศ. 2534

          ปีการศึกษา 2534  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  มีครู – อาจารย์ ทั้งสิ้น 8 คน  (ผู้บริหาร 1 คน                ครูปฏิบัติการสอน 7 คน) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน  นักเรียน  131  คน  (มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 31 คน  มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน) 

          ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนมีครู – อาจารย์ ทั้งสิ้น 10 คน  โดยอยู่ปฏิบัติราชการ 8 คน ไปช่วยราชการ 2 คน จำนวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 204 คน  นักการ                 ภารโรง 2 คน

          กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 5534/2535  แต่งตั้งนายสัมฤทธิ์  นวะมะวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535  แทนนายทวี นาคนาคา  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

          ปีงบประมาณ 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ชุดที่ 1 งบประมาณ 2,450,000 บาท และปีงบประมาณ 2534  ได้รับงบประมาณ 3,000,000  บาท  ให้ก่อสร่างอาคารเรียนพิเศษชุดที่ 2 – 4 โดยได้รับงบประมาณสมทบในปีงบประมาณ 2535 จำนวนเงิน 5,700,000 บาท                รวมอาคารเรียนแบบพิเศษชุดที่ 1 – 4 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 11,150,000 บาท(สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และโรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิม (โรงเรียนบ้านสันติคีรี) มาเรียนในอาคารใหม่ (สถานที่ก่อสร้างใหม่) ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2536

          ปีงบประมาณ 2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอพักนอนนักเรียนแบบมาตรฐาน 26 วงเงินงบประมาณ 1,390,000 บาท

          วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2536  โรงเรียนได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร จากตำแหน่งครูใหญ่ เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และให้นายสัมฤทธิ์  นวะมะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่                1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

          ปีการศึกษา 2536  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3 – 3 – 2 / 0 – 0 - 0  มีนักเรียน 122 คน                   มีนักเรียน  122 – 93 – 43 / 0 – 0 – 0  รวม 258  คน  ครู-อาจารย์  9 คน

          ปีงบประมาณ 2536  ได้รับงบประมาณบ้านพักภารโรง/32 จำนวน 1 หลัง ราคา 121,000 บาท 

          ปีการศึกษา 2537  จัดแผนชั้นเรียน 3 – 3 – 2 / 0 – 0 – 0  มีนักเรียน 122 - 93 – 43 /                     0 – 0 – 0  รวม 258  คน  ครู-อาจารย์  9 คน

          ปีงบประมาณ 2537  ได้รับงบประมาณ ค่าก่อสร้างถังประปาแบบ 9/9 งบประมาณ 219,000 บาท และค่าเดินท่อประปาภายในโรงเรียน งบประมาณ 256,800 บาท ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง                  4 เมตร ยาว 170 เมตร งบประมาณ 298,390 บาท รถยนต์บรรทุกขนาน 1 ตัน (ดีเซล) หลังคาอลูมิเนียม         1 หลัง งบประมาณ 307,500 บาท 

          ปีการศึกษา 2538  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน จำนวน 18 คน  โดยเปิดในแผนการเรียน                  พาณิชยกรรม  แผนการจัดชั้นเรียนของโรงเรียน 4 – 3 – 2 / 1 – 0 – 0 มีจำนวนนักเรียน                           154 – 112 – 82 / 18 – 0 – 0 รวม 10 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 347 คน ครู – อาจารย์ 20 คน

            ปีงบประมาณ 2538  ได้รับงบประมาณบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 401,000 บาท

          ปีการศึกษา 2539  จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีแผนการจัดชั้นเรียน  3 – 3 – 2 / 1 – 1 - 0  มีจำนวนนักเรียน 128 – 97 -76 / 20 / 18 / 0 รวม 10 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 327  ครู – อาจารย์ 20 คน

          ปีงบประมาณ 2539  ได้รับงบประมาณ โรงฝึกงานแบบพิเศษ 2 ชั้น งบประมาณ 1,869,000 บาท 

          ปีการศึกษา 2540  จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีแผนการจัดชั้นเรียน  3 – 3 – 2 / 1 – 1 - 1  รวม 11 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 338  ครู – อาจารย์ 24 คน และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 36/2541  แต่งตั้งนาย จรูญ  ไชยวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541  แทนนายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีการับมอบงานในตำแหน่งตามระเบียบราชการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 และในการการศึกษา 2540 นี้ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) ของกรมสามัญศึกษา

          ปีงบประมาณ 2540  ได้รับงบประมาณ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 15 x 25 เมตร คสล. หน้า 0.12 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท

          ปีการศึกษา 2541  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 4 - 3 – 3 / 1 – 1 – 1 รวม 13 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 402 คน ครู – อาจารย์ 22 คน  และในวันที่ 31 สิงหาคม 2541 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้ง นางพนมรส  ดีนาน  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

          ปีงบประมาณ 2541  ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งบประมาณ 600,100 บาท

          ปีการศึกษา 2542 จัดแผนชั้นเรียน 3 – 4 – 3 / 2 – 1 – 1 รวม 14 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 452 คน ครู 20 คน และในวันที่ 3 มิถุนายน 2542  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งนายจรูญ  ไชยวงศ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2542

          ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณ ค่าวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะเดี่ยว งบประมาณ 112,000  บาท

          วันที่ 3 ธันวาคม 2542 กรมสามัญศึกษาเลื่อน และแต่งตั้งนางพนมรส ตุ่นสีใส จากผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2542

          ปีการศึกษา 2543  จัดแผนชั้นเรียน 3 – 3 – 3 / 2 – 2 – 1 รวม 14 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 454 คน ครู – อาจารย์ 20 คน

          ปีการศึกษา 2543  ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.12 เมตร กว้าง 3 เมตร งบประมาณ 180,000 บาท

          กรมสามัญศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0802/1433 ลงวันที่ 30 มกราคม 2544 ส่งนายจรูญ ไชยวงศ์ อาจารย์ใหญ่ ซึ่งได้รับคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีเขตการศึกษา 8 ให้ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  โดยให้ไปปฏิบัติราชการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544               นายจรูญ ไชยวงศ์ได้มอบหมายให้นางพนมรส  ตุ่นสีใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544

          วันที่ 9 มีนาคม  2544  นายอดุลย์  นันท์บัญชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2544  จัดแผนชั้นเรียน 4 – 3 – 3 / 2 – 2 - 2  รวม 16 ห้องเรียน นักเรียน 495 คน ครู – อาจารย์ 16 คน

          ปีงบประมาณ 2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร  วงเงินงบประมาณ 1,894,000 บาท 

          ต่อมากรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้นายอดุลย์  นันท์บัญชา ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จึงได้มอบหมายให้นางพนมรส  ตุ่นสีใส รักษาการแทนตั้งแต่วันที่                22 พฤษภาคม 2544

          วันที่ 17 ธันวาคม 2544 นายวินัยศิลป์  ถือทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์      มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2545  จัดแผนชั้นเรียน 4 – 4 – 3 / 2 – 2 – 2 รวม 16 ห้องเรียน นักเรียน 405 คน ครู – อาจารย์ 16 คน

          ต่อมากรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้นายวินัยศิลป์  ถือทอง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม  จึงได้มอบหมายให้นายศุภกร  ไชยมงคล  รักษาการแทนตั้งแต่วันที่                           23 – 26 มกราคม 2546

          วันที่ 27 มกราคม 2546  นางสาวศุภวัลย์  คำวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม     มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2546  จัดแผนชั้นเรียน 4 – 3 - 3 / 2 – 1 – 2  รวม 15 ห้องเรียน นักเรียน 475 คน และโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สาขาห้วยผึ้ง และเทอดไทย 49 คน ครู 16 คน

          ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนงบประมาณ 54,400 บาท  งบประมาณค่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 70,000  บาท  และงบประมาณค่าครุภัณฑ์เครื่อง ทำน้ำเย็นแบบ 5 หัวก๊อก  งบประมาณ 70,000 บาทและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร งบประมาณ 1,080,000 บาท

          ปีการศึกษา 2547 จัดแผนชั้นเรียน 4 – 4 – 3 / 2 – 1 – 1 รวม 15 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 605 คน ครู 16 คน

          ปีการศึกษา 2548 จัดแผนชั้นเรียน 4 – 4 – 3 / 2 – 1 – 1 รวม 15 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 579 คน ครู 13 คน

          ปีการศึกษา 2549 จัดแผนชั้นเรียน 5 – 4 – 3 / 2 – 2 – 1 รวม 17 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 668 คน ครู 16 คน

          ปีการศึกษา 2550 จัดแผนชั้นเรียน 5 – 5 – 3 / 3 – 1 – 2 รวม 19 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 768 คน ครู 12 คน  ครูผู้ช่วย 4 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน

          ปีงบประมาณ 2550  ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล วงเงินงบประมาณ 223,000 บาท

          ปีการศึกษา 2551  จัดแผนชั้นเรียน 3 – 4 -  4 / 2 – 2 – 1 รวม 16 ห้องเรียน นักเรียน 690 คน ครู 11 คน  ครูผู้ช่วย 4 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน

          ปีการศึกษา 2552  จัดแผนชั้นเรียน 5 – 3 – 4 / 3 – 2 – 2 รวม 19 ห้องเรียน นักเรียน 720 คน ข้าราชการครู 11 คน ครูผู้ช่วย 9 คน พนักงานราชการ 6 คน ครุอัตราจ้าง 4 คน

          ปีงบประมาณ 2552  ได้รับงบประมาณ งบลงทุนซ่อมแซมบ้านพักครู จัดซ่อมหลังคาบ้านพักครู บ้านพักภารโรงและหอนอนนักเรียน วงเงินงบประมาณ 242,000 บาท

          ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย จัดซ่อมบ้านพักครู ห้องน้ำ อาคารอุตสาหกรรม
และห้องการเงินพัสดุ วงเงินงบประมาณ 67,700  บาท

          ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 วงเงินงบประมาณ 242,000  บาท

          ได้รับงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่2 (SP 2) : 2553  ดังนี้

          1.  งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักนอนนักเรียน วงเงินงบประมาณ 400,000  บาท

          2.  งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการบ้านพักครูเรือนแถว สปช. 303/24  จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 4,053,000  บาท

          3.  งบลงทุนและงบดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน (สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน) ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 139,000  บาท

          วันที่ 28  ธันวาคม 2552  นางสาวศุภวัลย์  คำวัง  ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 2  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  มีคำสั่งให้นายวัชรินทร์ วรรณอุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สันติคีรีวิทยาคม

          ปีการศึกษา 2553  จัดแผนชั้นเรียน 5 – 5 – 3 / 3 – 3 – 2 รวม 21 ห้องเรียน นักเรียน 669 คน ข้าราชการครู 11 คน ครูผู้ช่วย 9 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน

          วันที่ 31 มีนาคม 2554  นายสมศักดิ์  ขันตี  ครู คศ.3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

          ปีการศึกษา 2554  จัดแผนชั้นเรียน 5 – 5 – 5 / 3 – 3 – 3 รวม 24 ห้องเรียน นักเรียน 713 คน ผู้บริหาร  2  คน  ข้าราชการครู 14 คน ครูผู้ช่วย 7 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน รวม 34 คน

          ปีการศึกษา 2555  จัดแผนชั้นเรียน 4 – 5 – 5 / 3 – 3 – 3 รวม 23 ห้องเรียน นักเรียน 628 คน ผู้บริหาร  2  คน  ข้าราชการครู 20 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน รวม 35 คน

          ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณบ้านพักครู (งบประสบภัย) 4,560,900 บาท

          ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ) 500,000 จัดซื้อเครื่องดุริยางค์