ประวัติโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

 

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนสันติคีรี เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง โดยผู้อพยพอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.) ร่วมเป็นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 เพื่อสอนภาษาจีนกลาง ให้กับครอบครัวของลูกหลานอดีตทหารจีนคณะชาติ ซึ่งอาศัยอยู่บนดอยแม่สลอง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้กลุ่มชนดังกล่าวข้างต้นอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในฐานะผู้อพยพ โดยมีศูนย์อำนวยการร่วมกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับมอบหมายให้กองอำนวยการพัฒนาการสังคม และอาชีพผู้อพยพ (บก.04) เป็นผู้อำเนินการ ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนสันติคีรีขึ้นมาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนราษฎร์ มีพลโทเกริกศิลป์ กัลยาณกุล เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการพัฒนาสังคมและอาชีพผู้อพยพ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน และมีนายปราโมทย์ โพรี เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

โรงเรียนสันติคีรี ได้ดำเนินการสอนตามแบบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าแก่บุตรหลานของผู้อพยพ โดยอาศัยงบประมาณของกองบัญชาการทหารสูงสุด

ในปี พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีครู 13 คน มีนักเรียน 263 คน และ บก.04 ได้ขออนุญาตแต่งตั้ง พลอากาศตรีจินดา รามอินทรา ผอ.บก. 04 เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนแทนพลโทเกริกศิลป์ กัลยาณกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปประจำ บก. ทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520

ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้เปิดสอนถึงประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครู 13 คน นักเรียน 275 คน และ บก. สูงสุดได้แต่งตั้ง พันเอกประสาท น้อยเสริฐ ผอ.บก 04 เป็นเจ้าของและผู้จัดการแทน พลอาศรีตรีจินดา รามอินทรา เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนเปิดสอนถึงประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีครู 15 คน นักเรียน 282 คน และบก. 04 ได้ขออนุญาตแต่งตั้งนางสาวชลลดา คำแวง เป็นครูใหญ่แทน นายปราโมทย์ โพรี ซึ่งลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2522

ปีการศึกษา 2523 เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 15 คน มีนักเรียน 299 คน

ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีครู 18 คน นักเรียน 375 คน และ บก.04 ได้ขออนุญาตแต่งตั้งนางสาวนาฏยา คชินไพร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แทนนางสาวชลลดา คำแวง ซึ่งลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 และต่อมาได้แต่งตั้งนางสาวฉวีวรรณ เผ่าหอม เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2524

ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีครู 20 คน มีนักเรียน 484 คน และศูนย์อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง 25 (บก. 04 เดิม) ได้ขออนุญาตพันเอกประสาท น้อยเสริฐ ซึ่งเมื่อย้ายไปประจำ บก.สูงสุด และขออนุญาตแต่งตั้ง นางจันทร์จักร สุภาพัฒน์ เป็นครูใหญ่ แทนนางสาวฉวีวรรณ เผ่าหอม ซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525

ปีการศึกษา 2526 - 2527 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา เต็มรูปแบบ มีครู 24 คน แบ่งเป็นครูประถมศึกษา 21 คน และครูมัธยมศึกษา 3 คน มีนักเรียน 469 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 416 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 53 คน และศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ได้ขออนุญาตแต่งตั้งพลตรีประสาท น้อยเสริฐ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนแทน พลตรีปรีชา สุวรรณชฏ ซึ่งย้ายไปประจำ บก.สูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 และขอแต่งตั้งนางวชิรา วชิรนคร เป็นครูใหญ่แทนนางจันทร์จักร์ สุภาพัฒน์ ซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการครูโรงเรียน วิรุณเทพ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 และแต่งตั้งให้นางสาวจรรยา ชัยบุญลือ เป็นครูใหญ่แผนกมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526

ปีการศึกษา2528 ทางราชการได้รับโอนโรงเรียนสันติคีรี โดยแยกออกเป็น 2 โรงเรียน โดยชั้นประถมศึกษาขึ้นกับสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน รับโอนและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านสันติคีรี แผนกมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษารับโอน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 26 คน (ชาย 11 คน หญิง 15 คน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 คน (ชาย 2 คน หญิง 10 คน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 คน (ชาย 1 คน หญิง 13 คน) มีอัตรากำลังครู 6 คน (ผู้บริหาร 1 คน ครูปฏิบัติการ 5 คน) ครูปฏิบัติการซึ่งเป็นครูประถมศึกษายืมตัวมาช่วยราชการ มีนายสุพจน์ ชัชวรัตน์ เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และนายทวีชัย ติงสัญชลี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 – 2 สิงหาคม 2530

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งที่ สปฦ 606/2529 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านสันติคีรี และโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โดยให้มีผู้บริหารคนเดียว และมีคำสั่งให้นางบุญมา กสิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2530 – สิงหาคม 2531 ต่อมานางบุญมา กสิวัฒน์ ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงรายจึงมีคำสั่งให้นาย กิตติโชติ ห้อยยี่ภู่ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2531 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายทวี นาคนาคา อาจารย์ 2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จนถึงปี พ.ศ. 2534

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มีครู – อาจารย์ ทั้งสิ้น 8 คน (ผู้บริหาร 1 คน ครูปฏิบัติการสอน 7 คน) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน นักเรียน 131 คน (มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 31 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน) 

ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนมีครู – อาจารย์ ทั้งสิ้น 10 คน โดยอยู่ปฏิบัติราชการ 8 คน ไปช่วยราชการ 2 คน จำนวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 204 คน นักการ ภารโรง 2 คน

กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 5534/2535 แต่งตั้งนายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 แทนนายทวี นาคนาคา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ชุดที่ 1 งบประมาณ 2,450,000 บาทและปีงบประมาณ 2534 ได้รับงบประมาณ 3,000,000 บาท ให้ก่อสร่างอาคารเรียนพิเศษชุดที่ 2 – 4 โดยได้รับงบประมาณสมทบในปีงบประมาณ 2535 จำนวนเงิน 5,700,000 บาท รวมอาคารเรียนแบบพิเศษชุดที่ 1 – 4 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 11,150,000 บาท(สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และโรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิม (โรงเรียนบ้านสันติคีรี) มาเรียนในอาคารใหม่ (สถานที่ก่อสร้างใหม่) ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2536

ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอพักนอนนักเรียนแบบมาตรฐาน 26 วงเงินงบประมาณ 1,390,000 บาท

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร จากตำแหน่งครูใหญ่ เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และให้นายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3 – 3 – 2 / 0 – 0 - 0 มีนักเรียน 122 คน มีนักเรียน 122 – 93 – 43 / 0 – 0 – 0 รวม 258 คน ครู-อาจารย์ 9 คน

ปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณบ้านพักภารโรง/32 จำนวน 1 หลัง ราคา 121,000 บาท 

ปีการศึกษา 2537 จัดแผนชั้นเรียน 3 – 3 – 2 / 0 – 0 – 0 มีนักเรียน 122 - 93 – 43 / 0 – 0 – 0 รวม 258 คน ครู-อาจารย์ 9 คน

ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณ ค่าก่อสร้างถังประปาแบบ 9/9 งบประมาณ 219,000 บาท และค่าเดินท่อประปาภายในโรงเรียน งบประมาณ 256,800 บาท ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร งบประมาณ 298,390 บาท รถยนต์บรรทุกขนาน 1 ตัน (ดีเซล) หลังคาอลูมิเนียม 1 หลัง งบประมาณ 307,500 บาท 

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 18 คน โดยเปิดในแผนการเรียน พาณิชยกรรม แผนการจัดชั้นเรียนของโรงเรียน 4 – 3 – 2 / 1 – 0 – 0 มีจำนวนนักเรียน 154 – 112 – 82 / 18 – 0 – 0 รวม 10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 347 คน ครู – อาจารย์ 20 คน

ปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 401,000 บาท

ปีการศึกษา 2539 จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีแผนการจัดชั้นเรียน 3 – 3 – 2 / 1 – 1 - 0 มีจำนวนนักเรียน 128 – 97 -76 / 20 / 18 / 0 รวม 10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 327 ครู – อาจารย์ 20 คน

ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณ โรงฝึกงานแบบพิเศษ 2 ชั้น งบประมาณ 1,869,000 บาท 

ปีการศึกษา 2540 จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีแผนการจัดชั้นเรียน 3 – 3 – 2 / 1 – 1 - 1 รวม 11 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 338 ครู – อาจารย์ 24 คน และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 36/2541 แต่งตั้งนาย จรูญ ไชยวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541 แทนนายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีการับมอบงานในตำแหน่งตามระเบียบราชการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 และในการการศึกษา 2540 นี้ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) ของกรมสามัญศึกษา

ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 15 x 25 เมตร คสล. หน้า 0.12 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท

ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 4 - 3 – 3 / 1 – 1 – 1 รวม 13 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 402 คน ครู – อาจารย์ 22 คน และในวันที่ 31 สิงหาคม 2541 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้ง นางพนมรส ดีนาน เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งบประมาณ 600,100 บาท

ปีการศึกษา 2542 จัดแผนชั้นเรียน 3 – 4 – 3 / 2 – 1 – 1 รวม 14 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 452 คน ครู 20 คน และในวันที่ 3 มิถุนายน 2542 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งนายจรูญ ไชยวงศ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2542

ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณ ค่าวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะเดี่ยว งบประมาณ 112,000 บาท

วันที่ 3 ธันวาคม 2542 กรมสามัญศึกษาเลื่อน และแต่งตั้งนางพนมรส ตุ่นสีใส จากผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2542

ปีการศึกษา 2543 จัดแผนชั้นเรียน 3 – 3 – 3 / 2 – 2 – 1 รวม 14 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 454 คน ครู – อาจารย์ 20 คน

ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.12 เมตร กว้าง 3 เมตร งบประมาณ 180,000 บาท

กรมสามัญศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0802/1433 ลงวันที่ 30 มกราคม 2544 ส่งนายจรูญ ไชยวงศ์ อาจารย์ใหญ่ ซึ่งได้รับคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีเขตการศึกษา 8 ให้ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม โดยให้ไปปฏิบัติราชการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544 นายจรูญ ไชยวงศ์ได้มอบหมายให้นางพนมรส ตุ่นสีใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544

วันที่ 9 มีนาคม 2544 นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2544 จัดแผนชั้นเรียน 4 – 3 – 3 / 2 – 2 - 2 รวม 16 ห้องเรียน นักเรียน 495 คน ครู – อาจารย์ 16 คน

ปีงบประมาณ 2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร วงเงินงบประมาณ 1,894,000 บาท 

ต่อมากรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้นายอดุลย์ นันท์บัญชา ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จึงได้มอบหมายให้นางพนมรส ตุ่นสีใส รักษาการแทนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2544

วันที่ 17 ธันวาคม 2544 นายวินัยศิลป์ ถือทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2545 จัดแผนชั้นเรียน 4 – 4 – 3 / 2 – 2 – 2 รวม 16 ห้องเรียน นักเรียน 405 คน ครู – อาจารย์ 16 คน

ต่อมากรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้นายวินัยศิลป์ ถือทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จึงได้มอบหมายให้นายศุภกร ไชยมงคล รักษาการแทนตั้งแต่วันที่ 23 – 26 มกราคม 2546

วันที่ 27 มกราคม 2546 นางสาวศุภวัลย์ คำวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2546 จัดแผนชั้นเรียน 4 – 3 - 3 / 2 – 1 – 2 รวม 15 ห้องเรียน นักเรียน 475 คน และโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สาขาห้วยผึ้ง และเทอดไทย 49 คน ครู 16 คน

ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนงบประมาณ 54,400 บาท งบประมาณค่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 70,000 บาท และงบประมาณค่าครุภัณฑ์เครื่อง ทำน้ำเย็นแบบ 5 หัวก๊อก งบประมาณ 70,000 บาทและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร งบประมาณ 1,080,000 บาท

ปีการศึกษา 2547 จัดแผนชั้นเรียน 4 – 4 – 3 / 2 – 1 – 1 รวม 15 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 605 คน ครู 16 คน

ปีการศึกษา 2548 จัดแผนชั้นเรียน 4 – 4 – 3 / 2 – 1 – 1 รวม 15 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 579 คน ครู 13 คน

ปีการศึกษา 2549 จัดแผนชั้นเรียน 5 – 4 – 3 / 2 – 2 – 1 รวม 17 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 668 คน ครู 16 คน

ปีการศึกษา 2550 จัดแผนชั้นเรียน 5 – 5 – 3 / 3 – 1 – 2 รวม 19 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 768 คน ครู 12 คน ครูผู้ช่วย 4 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน

ปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล วงเงินงบประมาณ 223,000 บาท

ปีการศึกษา 2551 จัดแผนชั้นเรียน 3 – 4 - 4 / 2 – 2 – 1 รวม 16 ห้องเรียน นักเรียน 690 คน ครู 11 คน ครูผู้ช่วย 4 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน

ปีการศึกษา 2552 จัดแผนชั้นเรียน 5 – 3 – 4 / 3 – 2 – 2 รวม 19 ห้องเรียน นักเรียน 720 คน ข้าราชการครู 11 คน ครูผู้ช่วย 9 คน พนักงานราชการ 6 คน ครุอัตราจ้าง 4 คน

ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณ งบลงทุนซ่อมแซมบ้านพักครู จัดซ่อมหลังคาบ้านพักครู บ้านพักภารโรงและหอนอนนักเรียน วงเงินงบประมาณ 242,000 บาท

ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย จัดซ่อมบ้านพักครู ห้องน้ำ อาคารอุตสาหกรรม
และห้องการเงินพัสดุ วงเงินงบประมาณ 67,700 บาท

ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 วงเงินงบประมาณ 242,000 บาท

ได้รับงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่2 (SP 2) : 2553 ดังนี้

1. งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักนอนนักเรียน วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท
2. งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการบ้านพักครูเรือนแถว สปช. 303/24 จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 4,053,000 บาท
3. งบลงทุนและงบดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน (สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน) ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 139,000 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2552 นางสาวศุภวัลย์ คำวัง ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 มีคำสั่งให้นายวัชรินทร์ วรรณอุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สันติคีรีวิทยาคม

ปีการศึกษา 2553 จัดแผนชั้นเรียน 5 – 5 – 3 / 3 – 3 – 2 รวม 21 ห้องเรียน นักเรียน 669 คน ข้าราชการครู 11 คน ครูผู้ช่วย 9 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน

วันที่ 31 มีนาคม 2554 นายสมศักดิ์ ขันตี ครู คศ.3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ปีการศึกษา 2554 จัดแผนชั้นเรียน 5 – 5 – 5 / 3 – 3 – 3 รวม 24 ห้องเรียน นักเรียน 713 คน ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 14 คน ครูผู้ช่วย 7 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน รวม 34 คน

ปีการศึกษา 2555 จัดแผนชั้นเรียน 4 – 5 – 5 / 3 – 3 – 3 รวม 23 ห้องเรียน นักเรียน 628 คน ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 20 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน รวม 35 คน

ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณบ้านพักครู (งบประสบภัย) 4,560,900 บาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ) 500,000 จัดซื้อเครื่องดุริยางค์