กิจกรรมต่อต้านการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา [13 มิถุนายน 2561]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:43โดยadmin santikeereevit

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเล่นพนันฟุตบอล จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาขึ้น นำโดยนายศักดา ทวีอภิรดีวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายสิรปัตต์ นวลคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจตำบลแม่สลองนอก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังเพื่อขจัดปัญหาการเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ปัญหาผลกระทบด้านการเรียนของนักเรียน ปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆที่จะตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท การลักทรัพย์ การฉกชิงวิ่งราว เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ให้แก่พนันบอล การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ

การแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในสถานศึกษาปลอดจากการเล่นพนันฟุตบอล อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

ทางโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

Comments