ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561


กิจกรรมต่อต้านการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา [13 มิถุนายน 2561]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:43โดยadmin santikeereevit

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเล่นพนันฟุตบอล จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาขึ้น นำโดยนายศักดา ทวีอภิรดีวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายสิรปัตต์ นวลคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจตำบลแม่สลองนอก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังเพื่อขจัดปัญหาการเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ปัญหาผลกระทบด้านการเรียนของนักเรียน ปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆที่จะตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท การลักทรัพย์ การฉกชิงวิ่งราว เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ให้แก่พนันบอล การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ

การแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในสถานศึกษาปลอดจากการเล่นพนันฟุตบอล อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

ทางโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมสมาคมโรงเรียนนายร้อยหวงผู่แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษา [9 มิถุนายน 2561]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:30โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 00:44 ]

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. สมาคมโรงเรียนนายร้อยหวงผู่ (黄埔) แห่งประเทศไทยและคณะ ได้มาเยี่ยมชมและได้มอบทุนการศึกษา และได้ให้กำลังใจ ให้แก่ชาวดอยแม่สลอง ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านสันติคีรี

ซึ่งทางโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมได้คัดเลือกพิจารณานักเรียนผู้ที่ได้รับทุน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5, และ 6 สำหรับผู้ที่เรียนดี พฤติกรรมดี จิตอาสาดี และมีฐานะยากจน จำนวน 40 คน

ทางโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอขอบพระคุณ ท่านพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และท่านนายแพทย์วิชัย ชัยจิตวณิชกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่มอบทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้นำทุนการศึกษามาใช้ศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนต่อไป

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2561 [8 มิถุนายน 2561]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:25โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 00:39 ]


กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายครอบครัวคุณธรรม [7 มิถุนายน 2561]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:11โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 00:44 ]

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

โดยมีตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ เยาวชนและประชาชน โดยนำองค์ความ
รู้ในมิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มาเป็นปัจจัยส่งเสริม (วัคซีน) เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น สังคมเข็มแข็ง นำไปสู่สังคมคุณธรรมต่อไป

ทางโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ที่มอบโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน สู่การนำไปปฏิบัติจริงต่อไป


1-4 of 4