พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม


พันธกิจ 

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

2.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกาจัดการศึกษาตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างหลากหลาย

4. ส่งเสริมให้มีการสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง


เป้าประสงค์


    ด้านผู้เรียน

    1.ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    2.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

    3.ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การทำงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

    4.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ให้มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

    อย่างเหมาะสม


    ด้านบุคลากร

    1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

    2. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ

    จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    ด้านการบริหาร

    1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เหมาะสม

    2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ


    ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

    1. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

    2. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน