พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

พันธกิจ 

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
2.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกาจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างหลากหลาย
4. ส่งเสริมให้มีการสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์

ด้านผู้เรียน

1.ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การทำงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ให้มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

ด้านบุคลากร

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ด้านการบริหาร

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เหมาะสม
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

 ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน