พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม


พันธกิจ

          1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ

          3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5.  พัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี

          6.  ส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์


            ด้านผู้เรียน

        1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร

        2. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

        3. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการครบทุกมิติ ร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ

        4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (เฉพาะผู้เรียนภาษาจีน) ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรมได้ตามศักยภาพของตน

          

            ด้านบุคลากร   (ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ และพนักงาน)

        6. บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

        7. บุคลากรทุกคนมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีนิสัยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

        8. ครูทุกคนมีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตามศักยภาพของตน

        9. ครูผู้สอนทุกคนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


            ด้านการบริหารจัดการ

        10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

        11. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข

            ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

        12. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา