รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

 1. นายจำเริญ  ชีวินเฉลิมโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
 2. นายอาชา  แลเฉอะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 3. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน  ผู้แทนครู กรรมการ 
 4. นายบุญช่วย  สุดยอดสำราญ  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 5. นายวุฒิพงษ์  สวรรค์โชติ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 6. นายศักดิ์ดา  ทวีอภิรดีวิทยา  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
 7. พระครูสรนาทวิเศษ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
 8. นายชนินทร์  อภิกมลชัย  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 9. ดต.บุญสม  นันชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 10. นายถวิล  ชีวินสุขพนา  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 11. นายสุรพงษ์  ผ้าเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 12. นางสาวยุวดี  ดวงเทพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 13. นายทรงศักดิ์  อนันต์วีระวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 14. นายวิชัย ชีวินสกุลทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 15. นายฐกฤต   นวลคำมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ