คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
1. นายอาผิง แซ่หลี่     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานนักเรียน
2. นายสุรพงษ์ แซ่หวาง      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รองประธานนักเรียน
3. นางสาวหมี่เพาะ แซ่พะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รองประธานนักเรียน
4. นางสาวธิดา         เชมึง     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เลขานุการ
5. นางสาวมลฤดี มอโป๊ะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวธนพร บุญศรี          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เหรัญญิก
7. นางสาวจิราพร มาเยอะ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เหรัญญิก
8. นางสาวธนภรณ์ เตชศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปฎิคม
9. นายวรวิทย์         แซ่เฉิน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปฎิคม
10. นางสาวปิยะฉัตร แซ่ย่าง     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กีฬาและนันทนาการ
11. นางสาวสุนีย์ กันทรนิวาต      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กีฬาและนันทนาการ
12. นายธวัชชัย         พิมลธิติกุล     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กีฬาและนันทนาการ
13. นายสุรชัย แซ่หวง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กีฬาและนันทนาการ
14. นางสาวเสาวณีย์ ยาผ่า     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
15. นายภูมินทร์         เยซอกู่     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
16. นางสาวพิมพ์ชนก  เลายะ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
17. นายนพณัฐ         เพเมียะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายโภชนาการ
18. นางสาวกชกร  ชีวินบวรเกษตร       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายโภชนาการ
19. นางสาวอาหมี่ มาเยอะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายโภชนาการ
20. นายจีระพงษ์ ศักดากันทร      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานปกครอง
21. นายอนุวัฒน์ แซ่ผุ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานปกครอง
22. นายส่ายเจี้ยว สมดี              นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานปกครอง
23. นายสุพจน์ แสงจัง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานปกครอง
24. นายสมชาย   เพเมียะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สิ่งแวดล้อม
25. นายอรรณพ   แซ่หวัง     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สิ่งแวดล้อม
26. นายทศพล     แลเชอ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สิ่งแวดล้อม
27. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์         ครู     ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
28. นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง ครู     ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
29. นางสาวกรรณิการ์ กาจารี ครู     ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
30. นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง ครู     ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
31. นายชินาธิป สวนเขื่อน         ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน