คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

 1. นายวันชัย   อายี  ม.6  ประธานนักเรียน
 2. นายไพสิฐ   เชอมือ  ม.6  รองประธานนักเรียน
 3. นายอาถู  เปียก่า  ม.6  รองประธานนักเรียน
 4. นางสาวพงศ์นภา  มาเยอะ  ม.6  เลขานุการ
 5. นายอาสาม  โวยุกุ่ง  ม.6  ผู้ช่วยเลขานุการ
 6. นางสาวศศิภา  แดนไกวัลจรัส  ม.6  เหรัญญิก
 7. นางสาวศุภนิดา  ชีวินจรัสเรือง  ม.6  เหรัญญิก
 8. นางสาวนันท์  ดำสนิท  ม.6  ปฏิคม
 9. นางสาวอาทิตยา  เบอเชกู่  ม.6  ปฏิคม
 10. นายอาโหละ  โวยกุ่ง  ม.6  กีฬาและนันทนาการ
 11. นายสมพงษ์  แซ่ลี  ม.6  กีฬาและนันทนาการ
12. นางสาววนิดา  แซ่เจ้า  ม.6  กีฬาและนันทนาการ
13. นายกิติพงษ์  เมอโป๊ะ  ม.6  กีฬาและนันทนาการ
14. นางสาววิภาพร  วุยยือ  ม.6  ประชาสัมพันธ์
15. นางสาววิสา  เชมือ  ม.6  ประชาสัมพันธ์
16. นางสาววิชุดา  จันดาทจักร  ม.6  ประชาสัมพันธ์
17. นางสาวดารุณี  แบแชกู่  ม.6  โภชนาการ
18. นางสาวสุมาลี  ขจรเกรียงไกร  ม.6  โภชนาการ
19. นางสาวอรทัย  เพเมียะ  ม.6  โภชนาการ
20. นายชาญชัย  พิมลธิติกุล  ม.6  งานปกครอง
21. นางสาวบูโบ  เบเชกู่  ม.6  งานปกครอง
22. นายอาโจ  เหม่อแลกู่  ม.6  งานปกครอง
23. นายหล่อจู  หมื่อโป๊ะ  ม.6  งานปกครอง
24. นางสาววิชุดา  แซ่ลิ่ว  ม.6  สิ่งแวดล้อม
25. นายอาหลง  แซ่ลี  ม.6  สิ่งแวดล้อม
26. นางสาวชนิภา  แซ่จง  ม.6  สิ่งแวดล้อม
27. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์  ครู  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
28. นางสาวเดือนเพ็ญ  อ่อนตาแสง  ครู  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
29. นางสาวกรรณิการ์  กาจารี  ครู  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
30. นางสาวณัฐโศภิษฐ์  คำปันแปง  ครู  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
31. นายชนาธิป  สวนเขื่อน  ครูผู้ช่วย  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน