ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมเรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒ รายการ รวม ๖ ชุด

โพสต์13 ส.ค. 2558 04:00โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2558 04:24 ]
ตามประกาศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒ รายการ รวม ๖ ชุด ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้วลดวงเงินงบประมาณที่จัดสรรเฉพาะในส่วนของรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Moveable Computer) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากวงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ą
admin santikeereevit,
13 ส.ค. 2558 04:00
ą
admin santikeereevit,
13 ส.ค. 2558 04:00
Comments