ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมเรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒ รายการ รวม ๖ ชุด

โพสต์13 ส.ค. 2558 04:00โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2558 04:24 ]

ตามประกาศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒ รายการ รวม ๖ ชุด ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้วลดวงเงินงบประมาณที่จัดสรรเฉพาะในส่วนของรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Moveable Computer) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากวงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๒ รายการ รวม ๖ ชุด

โพสต์3 ส.ค. 2558 23:29โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2558 23:32 ]


โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๒ รายการ รวม ๖ ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        ๑.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ รายการ(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๖)  จำนวน ๑ ชุด
        ๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ รายการ(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๗)  จำนวน ๕ ชุด

        กำหนด ยื่นซองสอบราคมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนสันติวิทยาคม 

        กำหนดเปิดซองใบเสนอราคมในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2558 00:45โดยไม่ทราบผู้ใช้

ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา สังคมศึกษา ตามประกาศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและพร้อมปฏิบัติงานในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2558 00:27โดยadmin santikeereevit

        ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา  สังคมศึกษา ตามประกาศ  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  ลงวันที่ 3  มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต  ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา สังคมศึกษา จำนวน  1 อัตรา นั้น 

        บัดนี้ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต

โพสต์4 มิ.ย. 2558 00:35โดยadmin santikeereevit

ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ด้วย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สาขาครูขาดแคลน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา 
ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานราชการ  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์

โพสต์11 พ.ค. 2558 06:55โดยadmin santikeereevit

        ตามประกาศ  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  ลงวันที่ 23 เมษายน 2558  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน          วิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน  1 อัตรา นั้น 

        บัดนี้ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีไม่สิทธิ์สอบคัดเลือก ตามแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อ มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  ณ  ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ถ้าไม่มาสอบคัดเลือก ตามวัน  และ เวลา  ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

           ประกาศ  ณ  วันที่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน

โพสต์28 เม.ย. 2558 20:52โดยadmin santikeereevit


ประกาศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน

 

             โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ๑๑๑ ม.๑ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ๑๑๑ ม.๑ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง       จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.         ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.santikeereevit.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๖-๕๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

โพสต์23 เม.ย. 2558 22:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2558 23:08 ]

ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ชื่อตำแหน่ง   ครูผู้สอน   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

1-8 of 8