Escola Pia de Sant Antoni té la certificació de qualitat integral des del curs 2013/14 (ISO 9001). Té com a principal objectiu la satisfacció de les parts interessades; famílies, alumnat, equips de docents i personal d’administració i serveis a més de les empreses col·laboradores, veïns... ; que ens fan palesa la seva confiança diàriament. 

Politica de Qualitat.

L’ESCOLA PIA SANT ANTONI amb el seu esperit de millora continua i atenent a les demandes de la societat estén en tots els àmbits i nivells educatius el sistema de gestió de la qualitat (SGQ). El SGQ proporciona el marc idoni per establir, gestionar i revisar els diferents processos –estratègics, operatius i de suport- de les diferents activitats de l’escola per aconseguir a nivell intern un ordre i simplicitat adient que es converteixi en una alta satisfacció dels clients i un acompliment de les polítiques i dels objectius generals de l’escola, implicant a tot el personal en aquesta política -i tenint en compte aquelles parts interessades que poden incidir en el nostre dia a dia.  (entenem que la missió dEPC s'esdevé també  la raó de ser de l'escola).

Per al seu acompliment s'estableixen uns objectius generals - desglossats en objectius operatius -  i uns indicadors relacionats amb tots els processos i amb la política de qualitat de l'escola. 

MISSIÓ. 

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar‐los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

 VISIÓ.

La nostra visió es basa en:
 • Consolidar la implementació del SUMMEM, com a projecte d'innovació pedagògica en l'àmbit institucional en totes les etapes educatives.
 • Transformar la cultura avaluativa, a fi que aquesta esdevingui formativa, competencial i global, és a dir, que impliqui tots els agents de la comunitat educativa.
 • Enfortir la implicació de l'alumnat en la vida de l'escola i en tota la xarxa de l'Escola Pia de Catalunya (alumnat).
 • Desplegar el projecte compartit en les lnstitucions Educatives, prioritzant la formació de les famílies i el sentiment de pertinença a la comunitat de l'Escola Pia de Catalunya (famílies).
 • Integrar l'educació no formal (acollida, menjador i activitats extraescolars) dins del projecte educatiu de l'escola per a millorar l'atenció integral de l'alumnat.
I, desenvolupar totes aquelles estratègies necessàries per assolir les polítiques pròpies de la nostra escola pel quadrienni 2019/23. (mirar PAMEM: Pla anual i MEMòria vigent).

VALORS
La nostra escola és:
 • OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació. 
 • ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible. 
 • INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors. 
 • PARTICIPATIVA. Promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions. 
 • ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la cultura pròpia. 
 • TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat. 
La Planificació estratègica del centre Escola Pia de Sant Antoni es basa en les Polítiques aprovades en l’Assemblea General de les Escoles Pies, que té una periodicitat quadriennal a més d’en una sèrie de polítiques pròpies que el centre considera estratègiques en sí mateixes. Per tant aquesta Planificació Estratègica contempla tant les línies estratègiques principals com els objectius que l’Escola Pia Sant Antoni ha d’assolir. Els objectius establerts han de ser clars, concrets i avaluables (contenir una mesura del grau d’acompliment) i han d’estar d’acord amb tota la documentació Institucional esmentada i amb la pròpia de l’escola.
 
Els objectius generals de qualitat són la base per a la millora contínua a l’Escola Pia Sant Antoni. La Direcció de l'Organització, mitjançant la contribució del Comitè de Qualitat del Centre, estableix els objectius generals següents:
 1. Millorar contínuament mantenint la certificació ISO 9001. (E20, E50, S10, S20)
 2. Millorar la prestació del servei i les relacions amb l’Administració i altres organismes, complint amb les necessitats i demandes de la societat mantenint i/o augmentant els estàndards de qualitat i excel·lència.(E10, E40, O10, O20, O30, S40)
 3. Mantenir la implicació de la comunitat educativa en les diferents activitats de l’escola. (E30, O40, O50, S30, S40)
Incrementar l’eficàcia de l’organització interna mitjançant propostes de millora que se’n deriven de la mateixa organització o que vénen impulsades per l’Escola Pia de Catalunya a través de les polítiques determinades segons la visió. (Aquest objectiu és global d’escola i es mesura a través de l’indicador E20.10 i es correspon amb l’assemblea en curs.)Els objectius estan dividits en objectius operatius i relacionats amb els processos i els indicadors que ens mostren l'estat del seu acompliment. 

La política – pròpiament - de qualitat es troba implantada, mantinguda al dia i comunicada a tots els membres i es revisa, com a mínim, amb periodicitat anual. Cada curs escolar es presentarà al conjunt del personal de l’escola el Pla Estratègic del centre així com el Pla de Qualitat estant tos dos en consonància i sent compatibles i convergents amb la continuïtat de les línies del Pla Estratègic anterior, amb el que està en vigor, i amb tota l’altra documentació institucional. (PAMEM v.8) La revisió d'aquests objectius s'efectua mitjançant la Revisió del Sistema per la Direcció amb les avaluacions anuals del PAMEM.
Ċ
NEUS FERRAN,
25 de juny 2012, 2:30
Ċ
NEUS FERRAN,
24 de set. 2015, 23:55