คอมพิวเตอร์

1 โชตยากร จันทร์เทพ
2 ประภวิษณุ์ กันทะคำ
3 พิเชษฐ์ ปันใจ
4 สมพงศ์ ปันใจ
5 อชิระ อุตะนะ
6 อุดมพงษ์ เหล็กดี
7 ฑีฆายุ อินเทพ
8 ดาราวดี ไชยทน
9 รุ่งไพลิน เหล็กดี
10 ปภาวรินทร์ เทพกัน
11 พิชญาภัค วรสิงห์
12 ปทิตตา หน่อแก้ว
13 กุลจิรา ชัชราภรณ์
14 ทีรเมฆ ศิริมงมงคล
15 จุฑารัตน์ ผัดแก้ว
16 สุภาดา ไชยวงค์
17 กฤษณ์ดนัย พรมมิน
18 ธนภัทร จันทร์สม
19 อัษฏายุทธ จันทาพูน
20 อัจฉฎาพร ไกลถิ่น
21 สุวโรจน์ บุญสุข
22 นันทิชา เชยบาน
23 จุฑามณี ธีระรารักษ์


Comments