โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
สันทรายวิทยาคม  สร้างสังคม ให้มีคุณภาพ

พัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ  ร่วมสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ
ที่มีประโยชน์ให้กับสถาบันและสังคม