EKINTZAK / ACTIVIDADES

GURASO ELKARTEAREN JARDUERAK

 1. Guraso-eskola antolatzea

Urritik maiatzera arte, ostegunetan elkartzen gara institutuan, 17:30etik 19:00etara, aditu batekin hitz egiteko gure seme-alaben hezkuntzaren inguruan ditugun esperientziei, beldurrei eta zalantzei buruz. Jarduera hau institutuko familia guztientzat da; ez da beharrezkoa elkarteko kidea izatea.


 1. Eskola-asegurua kudeatzea

Eskola-asegurua soilik da nahitaezkoa eskolaz kanpoko ekintzak egiten dituzten ikasleentzat, ekintzok eskola-orduetatik kanpo egiten baitira.


Hala ere, nahiz eta asegurua eskola-orduen barruan nahitaezkoa ez izan, oso baliagarria da, beste prestazio osagarri batzuk eskaintzen baititu. Eskola-aseguruaren baldintzei eta erabilerari buruzko argibide gehiago nahi izanez gero, helbide honetan sar zaitezke: https://www.bige.eus/es/igeak/aseguruak/


Eskola-asegurua kontratatzeko, beharrezkoa da guraso-elkartearen kuota ere ordaintzea; izan ere, elkarte bat izateagatik eta BIGEren barruan egoteagatik (Bizkaiko Gurasoen Elkartea) gara kuota horren onuradun.


Guraso-elkartean arduratzen gara seme-alabak aseguratuta eduki nahi dituzten familien aseguru-kuotak jasotzeaz eta BIGEren bitartez aseguruaren kontratazioa kudeatzeaz. 2020/2021 ikasturtean, ikasleko 13 euro da aseguruaren kostua.


 1. Ikasleen eskolaz kanpoko ekintzak antolatzea

Honen ondoren dagoen taulan agertzen diren ekintzak aurreikusita daude 2020/2021 ikasturterako.


Zure seme-alabaren izena eskolaz kanpoko ekintzetan eman aurretik, guraso elkartearen 2020/2021ko kuota (familiako 10 €) eta eskola-aseguruarena (ikasleko 13 €) ordaindu behar dituzu, Laboral Kutxako ES07 3035 0104 21 1041082066; kontzeptuan, ikaslearen izena, abizenak eta maila adierazi behar dituzu.


https://forms.gle/quWtyyN33RVsH8G47 estekaren bidez, formularioan sartu eta zure seme-alabaren izena eman ahal izango duzu nahi dituen ekintzetan; horrez gainera, adierazi beharko duzu bankuko sarrera zein egunetan egin duzun.JARDUERA

EGUNAK

ORDUTEGIA

ORDUAK ASTEAN

PREZIOA

IRAKASLEAK

OHARRAK

INGELESA

ASTEAZKEN ETA OSTIRALETAN

DBHko 1. eta 2. 15:45 – 16:45

2 ordu

42 € hilean


IDIOMAS BILBAO AKADEMIA

Irailean, IDIOMAS BILBAO akademiak bilera bat egiten du familiekin.

DBHko 3. eta 4. 16:45 – 17:45

PIANOA

Eskolak indibidualak dira; irakaslearekin adosten dira egunak eta orduak.

30 minutu

33 € hilean

Eva

Irailean, irakaslea harremanetan jartzen da familiarekin ordutegia adosteko, edo bilera bat antolatzen du familiekin.

GITARRA

45 minutu

50 € hilean

Mikel

TRIKI

30 minutu

33 € hilean

Ibon

MENDIA*

Urtean 8 irteera egiten dira, gutxi gorabehera. Igandeetan egiten dira.

Ekintza honek familiaren inplikazioa dakar; izan ere, guraso batek joan behar du 8 partaideko.

35 € urtean, gutxi gorabehera.

Bizkaiko Foru Aldundia

Irailean, bilera bat egiten da familiekin.

GIMNASIA ERRITMIKOA

Ordutegiak sortzen diren taldeen arabera antolatzen dira, baina normalean asteazken eta ostiraletan izaten da.

4 ordu

39,50 € hilean

INTXIXU GIMNASIA TALDEA

SASKIBALOIA*

Baldintzak Unamuno klubaren ohiko baldintzak dira.

UNAMUNO SASKIBALOI KLUBA

Guraso-elkartearen eta Unamunoren artean antolatzen da ekintza.

* Institutuko instalazioetatik kanpo egiten da. 1. Eusko Jaurlaritzari, udalari eta beste erakunde batzuei laguntzak eta dirulaguntzak eskatzea, elkarteak sustatutako jarduerak finantzatzeko.

 2. Dirulaguntza partzial bat ematea (elkarteko kide den ikasle bakoitzeko 15 €) zentroak antolatutako irteera osagarrietarako, 1., 2. eta 3. mailetako ikasleentzat.

 3. Bazkari edo afari bat antolatzea 4. mailan daudenentzat, eta horretarako dirulaguntza ematea elkarteko kide direnei.

 4. Ikasleentzako beste prestakuntza-jarduera edo jarduera ludiko batzuk antolatzea eta finantzatzea: Kultur Ekitaldirako jarduerak, irteerak elurretara...


ACTIVIDADES DEL AMPA

 1. Organizar la Escuela de madres y padres

Entre octubre y mayo nos reunimos los jueves en el instituto de 17:30 a 19:00 para hablar con un experto sobre nuestras experiencias, miedos y dudas en relación con la educación de nuestros hijos e hijas. Esta actividad está abierta a todas las familias, contribuyan o no al sostenimiento de la asociación.


 1. Gestionar el seguro escolar

El seguro escolar solo es obligatorio para el alumnado que realiza actividades extraescolares, ya que tienen lugar fuera del horario de clases.


Ahora bien, aun no siendo obligatorio en horario lectivo tener este seguro es útil pues ofrece prestaciones complementarias. Para más información sobre las condiciones y modo de proceder para el uso del seguro escolar entrar en https://www.bige.eus/es/igeak/aseguruak/


Para contratar el seguro escolar es imprescindible pagar también la cuota de AMPA, ya que nos beneficiamos de dicha póliza por ser asociación y pertenecer a BIGE (Bizkaiko gurasoen elkartea)


Como AMPA nos ocupamos de recoger las cuotas de seguro de las familias que quieren tenerlo para sus hijos e hijas y gestionar la contratación del seguro a través de BIGE. El curso 2020/2021 el coste del seguro es de 13€/estudiante.


 1. Organizar las actividades extraescolares para el alumnado


Para el curso 2019/2010 están previstas las actividades resumidas en la tabla que aparece a continuación.


Antes de apuntar a tu hijo o hija a las actividades extraescolares que quiera tienes que ingresar la cuota del curso 2020/2021 del AMPA (10€ por familia) y del seguro escolar (13€ por alumno o alumna) en la cuenta ES07 3035 0104 21 1041082066 de Caja Laboral indicando el nombre, apellidos y curso.


A través de este enlace https://forms.gle/quWtyyN33RVsH8G47 puedes entrar en el formulario para apuntar a tu hijo o hija en las que tenga interés; en él tendrás que indicar la fecha del ingreso bancario.ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

TIEMPO SEMANAL

PRECIO

IMPARTE

OBSERVACIONES

INGLÉS

MIÉRCOLES Y VIERNES

1º Y 2º ESO 15:45 – 16:45

2 horas

42 €/mes


ACADEMIA IDIOMAS BILBAO

En septiembre IDIOMAS BILBAO hace  una reunión con las familias.

3º Y 4º ESO 16:45 – 17:45

PIANO

Las clases son individuales, el día y hora se acuerdan

30 minutos

33 €/mes

Eva

En septiembre el/la profesor/a se pone en contacto con la familia para acordar el horario o hace una reunión.

GUITARRA

45 minutos

50 €/mes

Mikel

TRIKI

30 minutos

33 €/mes

Ibon

MONTAÑA*

Son aproximadamente 8 salidas al año. Se realizan en domingo.

Conlleva implicación de la familia ya que cada 8 participantes tiene que ir una ama o aita.

35 €/año aprox.

Diputación foral de Bizkaia

En septiembre se hace una reunión con las familias

GIMNASIA RITMICA

Los horarios se organizan en función de los grupos que salgan, normalmente miércoles y viernres

4 horas

39,50€/mes

INTXIXU GIMNASIA TALDEA

BALONCESTO*

Las condiciones son las habituales del funcionamiento del club Unamuno,

UNAMUNO SASKIBALOI KLUBA

Se organiza entre AMPA y Unamuno.

* Actividad que se realiza fuera de las instalaciones del instituto. 1. Solicitar ayudas y subvenciones al Gobierno Vasco, Ayuntamiento y otras entidades, para financiar las actividades impulsadas por la asociación.

 2. Subvencionar parcialmente (15€ por alumno o alumna asociada) el costo de las salidas complementarias organizadas por el centro para el alumnado de 1º, 2º y 3º.

 3. Organizar una comida o cena de despedida en 4º y subvencionarla al alumnado asociado.

 4. Organizar y financiar otras actividades formativas y lúdicas para el alumnado: en el kultur ekitaldi salidas a la nieve...