ANIZTASUNAREN TRATAERA / ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Gure proiektuak aniztasunaren trataera gela barruan burutzea du helburu:
 • Ikasle mailara egokitzen, eskolara moldatzen eta behar izanen arabera erantzuna topatzen laguntzen. Proiektua integratzaile eta inklusiboa izanik.
 • Ikasle guztientzat ematen den maila bermatuz ikasketetan dagokien arrakasta izan dezaten.
Metodologiaren aldaketan oinarritzen da: bi irakasle gelan, lan talde dinamikoak, talde kooperatiboak, teknologia berriak erabiltzea ….
Metodologia berri hauekin, ikaslea bihurtzen da bere ikasketa prozesuaren arduradun, lana bere erritmora egokituz, eta irakaslearen papera erabat aldatzen da, gidari-laguntzaile bilakatuz. Honela, ikasleak ataza horiek egiteko ez dira bakarrik egongo; irakasleen edota beste kideen laguntza izango dutelarik.

BIDELAGUNA

Proiektu honen bidez ikasketa prozesuan zailtasunak dituzten ikasleei arreta ematen zaie eskola ordutegitik kanpo. Helburuak hauexek dira: 


 • Eskola baldintzak hobetu, Derrigorrezko Hezkuntzarako laguntza ekintza osagarrien bidez, arreta banakoa eta hurbila egiten. 
 • Ikastetxeko hezkuntza proposamenarekin elkartu eta parte hartu. 
 • Oinarrizko konpetentziak hobetu, motibazioa eta espektatiben maila igotzen.
 • Problemen ebazpenarekin lotura duten konpetentziak hobetu, batez ere, haien bizitzarako beharrezkoak direnak, parte hartzen duten neska-mutilen eskola baldintzak hobe ditzaten. 
 • Euskarazko ahozko eta idatzitako adierazmena hobetu. 
 • Ikasitakoaren ulermena eta aplikazioa bultzatzen eta lanak antolatzen laguntzen duten ikas -teknikak eskaini. 
 • Ikasleen espektatibak hobetu; bai familiak bai gizarteak berarekiko dituenak ere. - Ikastetxearekin eta proiektuarekin guraso eta ikasleek dituzten loturak hobetu eta mantendu, partaidetza hobetzen.El objetivo de nuestro proyecto es el tratamiento de la diversidad dentro del aula:
 • Adaptándose al nivel del alumnado,  adecuando las clases y dando respuestas en función de las necesidades, siendo un proyecto integrador e inclusivo.
 • Asegurando el nivel académico de todo el alumnado para que pueda continuar con estudios post obligatorios.
Se basa en el cambio metodológico: dos profesores-as en el aula, grupos de trabajo dinámicos, grupos cooperativos, uso de las nuevas tecnologías…

Con el uso de estas metodologías, el alumno-a se convierte, en gran medida, en responsable de su proceso de aprendizaje, adaptando el trabajo a su ritmo. El papel del profesorado también cambia respecto a la concepción tradicional, convirtiéndose en conductor del proceso.
Así el alumnado no se sentirá solo ya que en todo momento dispondrá del profesor-a y de otros compañeros y compañeras que le ayudan.

BIDELAGUNA

Por medio de este proyecto se atiende, fuera del horario lectivo, al alumnado que presenta dificultades académicas. Los objetivos son los siguientes: 
 • Mejorar las condiciones escolares, haciéndolas cercanas e individuales por medio de actividades complementarias a la Educación Obligatoria. 
 • Unificarla con la propuesta educativa del instituto. 
 • Mejorar las competencias básicas elevando las expectativas y el nivel de motivación. 
 • Mejorar las competencias que se basan en la resolución de problemas, sobre todo, los que les serán necesarios para la vida, para que estas chicas y chicos que participan mejoren sus condiciones escolares. 
 • Mejorar la competencia de comunicación en Euskara, tanto en el ámbito oral como en el escrito. Ofrecerles técnicas que les ayuden a organizar el trabajo y les impulsen a entender y aplicar lo aprendido.
 •  Mejorar las propias expectativas, así como las que tienen para ellos-as sus familias y la sociedad en general. 
 • Mejorar y mantener, activando la participación, las relaciones que tienen los alumnos/as y sus familias con el centro escolar.