ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิชาภาษาไทย
ภาษาไทย เป็นสิ่ง ที่ดีงาม
จงอย่า ข้ามไปอ่าน อันไหน 
เพราะวันนี้ เป็นวัน ภาษาไทย 
จงจำไว้ วันนี้ เป็น วันดีเอย

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย
        ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์  จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพื่อพัฒนาความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์และสร้างสรรค์ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ภาษายังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  สุนทรียภาพ    ทั้งเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้    อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย  (กระทรวงศึกษาธิการ2551:1)