13.เสียงสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า

 
ทำวัตรเช้า เริ่มหน้า 14  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.......
พระผู้มีพระภาคเจ้า/ เป็นพระอะระหัน.................
 
ถึงหน้า 21 ตะมะหัง สังฆัง สิระสานะมามิ...........
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเศียรเกล้า
 
 nopso2007 September 24, 2007  คณะสงฆ์และญาติธรรมวัดป่าพุทธยานันทาราม เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada USA สวดทำวัตรเช้า
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มหน้า 21   พุทโธ สุสุทโธ...........พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์
 
ถึงหน้า 29 จิระปะรินิพพุตัมปิ.........ถึงพระธรรมด้วย ///
 
nopso2007 September 24, 2007คณะสงฆ์และญาติธรรมวัดป่าพุทธยานันทาราม เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada USA สวดทำวัตรเช้า
 
 
 
 
เริ่มหน้า 29  ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง.....................
 
ถึงหน้า 69  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.   จงมีความสุขกาย
สุขใจ/ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้ เทอญ.
 
 nopso2007 September 24, 2007คณะสงฆ์และญาติธรรมวัดป่าพุทธยานันทาราม เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada USA สวดทำวัตรเช้า