Visie

Artistiek Pedagogisch Project 


De Stedelijke Academie Muziek Woord Dans (SAMWD) te Zottegem biedt deeltijds kunstonderwijs op maat van kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren en volwassenen.

De SAMWD schaart zich achter de drie hoofddoelstellingen van het DKO

· Leerlingen opleiden tot muzikanten, woordkunstenaars en dansers.
· Leerlingen opleiden tot geoefende kijkers en luisteraars.
· Leerlingen voorbereiden op studies aan een hogeschool.

Het klimaat binnen de SAMWD sluit aan bij de opvoeding in het gezin en de dagschool

· Meegeven van waarden die wij noodzakelijk vinden in de maatschappij en in de omgang met anderen: beleefdheid, eerlijkheid, netheid, orde, plichtsbesef, nakomen van afspraken, inzet voor anderen, respect voor iedereen.

· In de klas heerst er een werksfeer: aandacht, actief meedoen, de wil om het aangeleerde echt te kennen en te kunnen.

· De leerlingen komen graag naar de academie en voelen zich er thuis. Samen met heel het schoolteam zorgen we voor een open en aangename sfeer.

De leerling is ons uitgangspunt

· We bieden iedere leerling maximale ontwikkelingskansen. Door verschillende opties aan te bieden zorgen we ervoor dat alle leerlingen op eigen tempo en eigen mogelijkheden en interesses de hele cyclus kan volgen en beëindigen.

· Er wordt gewerkt vanuit de noden en met de inbreng van de leerling. Ook leerlingen met (leer)moeilijkheden willen wij voldoende kansen geven.

· Vanuit een democratische overtuiging willen we via overleg met leerlingen en ouders, directeur en leerkrachten (stuurgroep) ijveren voor een eigentijds dynamisch kunstonderwijs.

· Wij staan open voor initiatieven van leerlingen (bv. eigen composities, vraag om bepaalde werken te leren, hulp bij specifieke problemen, …).

· Leerlingen die willen verder studeren geven we alle kansen zodat ze goed voorbereid de stap kunnen zetten naar het hoger kunstonderwijs.

Directie en leerkrachten

· zetten zich volledig in om de doelstellingen van de SAMWD waar te maken
Leerkrachten helpen mee aan het tot stand komen van dit artistiek pedagogisch project. Ze werken samen volgens de krachtlijnen van dit artistiek pedagogisch project.

· bezinnen zich over hun leer - en werkmethoden en streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt ondermeer tijdens studiedagen en werkvergaderingen. Individueel zorgt iedere leerkracht dat zijn methode eigentijds en zijn aanpak fris blijft. Daarvoor werd een nascholingsplan opgesteld.

· Teamscholing: jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd met bepaalde doelstellingen vooraf afgesproken met de stuurgroep. Indien nodig (bv. problemen) worden diensten als OVSG ingeschakeld om het team te sturen.
Individueel: leerkrachten worden aangemoedigd nascholing te volgen. Deze nascholing komt tijdens functioneringsgesprekken aan bod.

· bieden een gedifferentieerd pakket aan.
Door iedere leerling als ‘uniek’ te benaderen komen alle leerlingen aan hun trekken. Bij de samenstelling van de groepsgerichte individuele lessen wordt niet lukraak gepuzzeld, maar wordt rekening gehouden met individuele niveaus en verschillen. Voor de allerkleinsten bieden we een aangepast kindvriendelijk programma aan: muziekinitiatie, kleuterdans, Suzuki-methode voor viool en altviool.

· actualiseren en evalueren de leerprogramma’s
Dit vergt van het hele team een kritische kijk op het lesgebeuren en op de eigen aanpak.

· staan open voor en gebruiken functioneel nieuwe technologie
Dit geldt voor instrumentarium en voor de nieuwe media. Het team toont de bereidheid zich daarin te verdiepen, dit grondig te bestuderen en eventueel in te planten in ons onderwijs.

Binnen het artistiek ontwikkelingskader onderscheiden we verschillende aspecten van de opvoeding

· Intellectueel aspect
Leerlingen leren klank, kleur, vorm, beweging, ruimte als theoretische begrippen kennen en hanteren. Dit gebeurt in quasi alle lessen: AMV, dans, woord, AMC …
In de loop van de jaren die ze bij ons les volgen maken ze kennis met een rijke cultuur, ontdekken ze haar kenmerken en rijkdom.

· Lichamelijk aspect
Motorische vaardigheden, ervaren van de ruimte, correcte uitspraak, juiste houding, ademhalingstechniek.

· Esthetisch aspect
In vakken AMC, muziekgeschiedenis en repertoirestudie krijgen de leerlingen uitgebreid voeling met onze en andere culturen in al zijn aspecten.
Niet alleen in lessen, maar ook tijdens audities, concerten, uitstappen naar podiumkunsten leren ze ervaren wat schoonheid is en leren ze beoordelen wat artistiek waardevol is.
De SAMWD zet zich in om eigen producties (audities, concerten, …) artistiek te verzorgen.

· Creatief aspect
In sommige cursussen is creativiteit vanzelfsprekend. Zo staan in de lessen woord (AVV, Dramatische Expressie en Welsprekendheid) en Dans (Artistieke Training) creativiteit en improvisatie centraal. Sommige leerkrachten instrument besteden regelmatig aandacht aan improvisatie en inbreng van de leerling (bv. eigen composities).
Creativiteit is ook het sleutelwoord in lessen waar aan interpretatie gedaan wordt: toneel, voordracht, en in de richting muziek waar dit in de lessen instrument aan bod komt.
De SAMWD biedt ook aan componisten en woordkunstenaars in spe de mogelijkheid om te ontdekken hoe hun ideeën vorm kunnen krijgen.

· Ethisch aspect
Voor de goede gang van zaken moeten leerlingen afspraken leren maken en leren naleven. Daarbij moet men soms een evenwicht leren vinden tussen emotie en rede, maar steeds vanuit het respect voor anderen en andermans mening.

· Sociaal aspect
Groepsgericht lesgeven
De groepen samenzang, samenspel, instrumentaal ensemble, koor, toneel, artistieke training bieden voldoende kansen om leerlingen te leren functioneren binnen een groep. De ontmoeting van jongeren en volwassenen is een bijkomende factor waarbij beide leeftijdsgroepen van mekaar leren en elkaar waarderen.

Relatie SAMWD – maatschappij

· De regio Zottegem-Oosterzele biedt voor de amateur-kunstenaar heel wat mogelijkheden. Er is voldoende keuze tussen toneelgezelschappen en amateurorkesten met elk een eigen karakter.

De SAMWD wil daarop in spelen. Dit kan door de leerlingen warm te maken om mee te doen aan dit bloeiend verenigingsleven, door met de verenigingen regelmatig contact te houden en hen op de hoogte te houden van onze activiteiten (SAMWeeDeetje, pers, website…), door aanwezig te zijn op uitvoeringen.

· De SAMWD wil ook meewerken aan het algemeen cultureel en maatschappelijk gebeuren. Daarom wil het meewerken aan activiteiten die door andere instanties in het leven geroepen worden (BIB, CC Soetegem en GC De Kluize, …).
Waar leemten zijn kan de SAMWD, indien mogelijk met partners in cultuur een leidende rol spelen (Ridderzaalconcerten, orgelconcerten, muziektheater,…).

· De SAMWD staat ook open voor vragen van buitenaf om medewerking voor het realiseren van projecten met een uitzonderlijk karakter, zogenaamde uitbreidingsactiviteiten.

· De SAMWD wil haar artisticiteit en kennis ook aanwenden op andere niveaus. Zo staat ze open voor het verzorgen van studiedagen in scholen, werkt ze enthousiast mee aan de Cultuurklassen, een initiatief van de inrichtende macht.
Subpagina''s (1): Academiereglement