SAMWeeDeetje

Nieuwe evaluatie in SAMWD Zottegem

De voorbije twee jaar hebben we binnen de academie gewerkt aan een nieuw evaluatiebeleid. Dit beleid resulteert in nieuwe rapporten met oog voor zowel persoonlijke, vakmatige als artistieke vaardigheden. Hierbij worden onze punten vervangen door een alternatieve waarderingsschaal met heel wat ruimte voor persoonlijke leerdoelen en feedback.

Dit nieuwe beleid is ontstaan vanuit een nood die zowel bij de leerlingen als de lerarenaanwezig is:

·        zelfreflectie stimuleren bij leerlingen
·         alert blijven als leerkracht, “mee” zijn en blijven
·         mee evolueren als academie
·         komen tot meer relevante evaluatie
·         komen tot meer inspirerende evaluatie
·         komen tot betere, rechtstreekse communicatie met leerlingen over hun leerproces
·         evaluatie beter laten aansluiten op de lespraktijk
·         komen tot een evaluatiekader dat flexibel is en kan mee evolueren
·         zuurstof en vrijheid bieden aan leraren
·         komen tot evaluatie die motivatie bevordert.

Bij dit nieuwe evaluatiebeleid hoort daarom een visietekst die vanuit de academie samen met alle leraren werd opgesteld:

De visie op evaluatie in SAMWD Zottegem

Artistieke competenties verwerven doe je niet van de ene dag op de andere. Het is een continu leerproces. Daarom kiezen we voor een motiverende evaluatie, die leerlingen zin geeft om hun passie voor Dans, Muziek en Woord vol enthousiasme te ontplooien.

Daartoe hanteren we volgende principes:

1.    Evaluatie geeft de leerling een duidelijk zicht op zijn kwaliteiten op dit moment, de afgelegde weg in het verleden en biedt groeikansen voor de toekomst.De leerling weet daardoor niet alleen waar hij nu staat, maar krijgt ook concrete tips, tools en technieken aangereikt om volgende stappen te zetten in zijn leerproces. Op die manier ervaart hij keer na keer dat inspanning leidt tot persoonlijke vooruitgang.

2.    We hebben oog voor de kunstenaar in wording, maar ook voor de unieke persoonlijkheid van de leerling. Technische beheersing en vakmanschap zijn belangrijke bouwstenen. Daarnaast werken we ook aan een optimale aandacht voor het welbevinden, de creativiteit en de eigen inbreng van onze leerlingen. Die bevorderen we door hen zo persoonlijk en concreet mogelijk feedback te geven over vakgebonden, artistieke en persoonlijke competenties. We vinden het belangrijk dat deze individueel en in groepsverband tot uiting komen.

3.    De rol van de leraar is cruciaal en veelzijdig. De leerkracht is vakexpert én ondersteuner. Hij is ambitieus in kwaliteit, oordeelt objectief, maar zorgt ook voor aangepaste ondersteuning om elke leerling zo ver mogelijk te krijgen op zijn eigen leerpad. Hiertoe hanteert hij een veelheid aan didactische werkvormen en evaluatiemethoden.  

4.    Evaluatie biedt een bijzondere bron aan informatie. Evaluatie biedt een aanknopingspunt om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind. Ze stimuleert interactie tussen leerkrachten en leerlingen, en tussen leerkrachten onderling. Bovendien geeft het leerrendement van de leerlingen leerkrachten feedback over hun eigen aanpak.

5.    Leerlingen worden hun eigen leraar. Leren stopt nooit. Daarom willen we leerlingen stap voor stap zo zelfstandig mogelijk maken. We stimuleren zelfreflectie door hen zichzelf en elkaar te laten beluisteren, observeren en feedback te leren geven. Op die manier geven we hen de sleutels in handen om ook na hun loopbaan op de academie een leven lang bij te leren in Woord, Dans en Muziek.

SAMWD Zottegem wil met dit nieuw evaluatiebeleid de leerlingen nog beter kunnen begeleiden en inspireren.

Nieuw decreet

168 academies krijgen na 28 jaar eigen vernieuwend decreet

Na heel wat jaren debatteren, onderhandelen en onderzoeken is het eindelijk zover: vanaf 1 september 2018 krijgen onze academies een nieuw decreet. Het zorgt ervoor dat er ook in onze academie het een en ander verandert. Dit zal zich voor de leerlingen vooral vertalen in een andere invulling of vernieuwing van het huidige aanbod. 

Binnen SAMWD Zottegem zijn we volop bezig met de inhoudelijke voorbereiding van dit nieuwe decreet. Wij onderzoeken wat belangrijk en nodig is. Hierbij dienen we rekening te houden met ons urenpakket en onze accommodatie. Het vergt enige tijd om gesprekken met collega's en overheden aan te gaan, uurroosters aan te passen, vakinhoud aan te passen en te vernieuwen,... Maar één ding staat in SAMWD Zottegem altijd voorop: wij blijven inzetten op onderwijskwaliteit.

SAMWD Zottegem wil alles in kaart brengen tegen 1 mei 2018. Tegen die tijd zullen we ongeveer een zicht hebben op hoe volgend schooljaar er voor onze leerlingen zal uitzien, inhoudelijk en praktisch. Na 1 mei 2018 zullen we hierover verder communiceren. 

In tussentijd kunt u voor vragen over het nieuwe decreet steeds terecht op directie@samwdzottegem.be

Oprichting ouder- en leerlingenraad binnen SAMWD 


Sinds eind vorig schooljaar werd de “raad van ouders en leerlingen” (ROL) opgericht binnen de SAMWD. Een 10-tal enthoustiaste ouders en leerlingen hebben zich achter dit nieuwe initiatief geschaard. De ROL wil de betrokkenheid van onze ouders en leerlingen bij de academie verhogen en het participatief klimaat op de academie stimuleren. De Rol verhoogt ook de inspraak van ouders en leerlingen in het academiebeleid en zet mee de schouders onder de artistieke projecten. Zo heeft deze raad meegewerkt aan het nieuwe evaluatiebeleid van onze academie en aan de viering van 40 jaar Filiaal en 50 jaar SAMWD Zottegem.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan de ouder/leerlingenraad, dan kun je inschrijven via deze link: 
ouderraad

Wij zouden het bijzonder fijn vinden mochten zich nog meer ouders en leerlingen bij de ROL aansluiten.


Facebook

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en word nu vriend van de SAMWD op Facebook.
Wat komt er op onze pagina?  Foto’s - affiches - filmpjes - mededelingen - …


Algemene weetjes

Mailadressen leerkrachten
Alle leerkrachten van onze SAMWD hebben een uniform @samwdzottegem.be mailadres
Steeds:
voornaam.familienaam@samwdzottegem.be
Deze mailadressen vind je
per afdeling “Muziek - Woord - Dans” bij leerkrachten terug, klik op de naam van de leerkracht.

Agenda website
Afwezigheid van leerkrachten, lesverplaatsingen en activiteiten worden steeds vermeld op de agenda van onze website.

Mailadressen leerlingen
Aangezien onze communicatie met leerlingen/ouders hoofdzakelijk via mail verloopt, vragen we om wijzigingen van mailadressen steeds door te mailen naar het secretariaat met vermelding van de leerling(en) waarbij het aangepast moet worden.

Mail: secretariaat@samwdzottegem.be
Afwezigheden van leerkrachten, brieven,…worden via mail doorgegeven.
Het is dus belangrijk dat we hiervoor over een correct mailadres beschikken.
Indien gewenst kunnen er meerdere mailadressen toegevoegd worden per leerling.

Melden afwezigheid leerlingen
Afwezigheid van een leerling kan je melden via mail of telefoon.
Hoofdschool Zottegem:
info@samwdzottegem.be of 09 364 64 36
Filiaal Oosterzele:
oosterzele@samwdzottegem.be of 09 363 76 30

Subpagina''s (1): Nieuwsarchief