Inschrijvingen‎ > ‎

Tarieven

TARIEVEN SCHOOLJAAR 2018 - 2019

Jongeren
tot 17 jaar: 65 euro
verminderd tarief*: 42 euro
Mia-korting mogelijk

18 tot 24 jaar
129 euro
Mia-korting mogelijk

Volwassenen
(vanaf geboortejaar 1993): 307 euro
verminderd tarief*: 129 euro
Mia-korting mogelijk

Stadscursussen
Kleuterdans: 90 euro
Suzuki: 125 euro
Een tweede kind van hetzelfde gezin: 25 euro korting op stadstarieven.
Mia-korting mogelijk

MIA-korting
Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een korting van 50%

Betaling

Wij aanvaarden geen cash geld. wel .
Stad Zottegem stuurt een factuur ter betaling naar jullie thuisadres of je kan onmiddellijk betalen met creditcard.


*Voorwaarden verminderd tarief
Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingsredenen voor het verminderd tarief. 
Het inschrijvingsgeld wordt pas aangepast na voorlegging van de vereiste attesten. 

Algemeen

Artikel 100quater van het Onderwijsdecreet-II bevat de rechtsgrond voor de attestering.

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. De grenzen zijn vastgesteld op 1 en 30 september. Dat betekent dat als een leerling bijvoorbeeld op 1 september nog werkloos is, vermindering toegestaan wordt. Als anderzijds een leerling pas werkloos wordt op 30 september, geldt ook dan een verminderd tarief.

Attesten kunnen binnen gebracht worden tot 1 oktober van het lopende schooljaar!

welke kortingen

vereist attest

A-Volledig werkloze 
Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of personen ten laste daarvan.

Mits geldig attest vanwege RVA of VDAB uitgereikt in september.
Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)


B-Werkloze andere categorieën
Verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.


Mits geldig attest vanwege RVA of VDAB uitgereikt in september.
Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)


C-Leefloners

Personen die het bestaansminimum of het gewaarborgd minimuminkomen ontvangen en de personen die zij ten laste hebben.


Mits geldig attest vanwege OCMW uitgereikt in september.
Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)


D-Gehandicapten/Mindervaliden

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale OverheidsdienstSociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief. 


Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:

  • een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
  • een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

De FOD SZ zorgt voor (elektronische) attesten “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”. Naast deze attesten aanvaardt de verificatie ook rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming blijkt van de FOD SZ.

In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Omdat dat percentage overeen komt met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid, accepteert de verificatie attesten van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

Attesten van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) zijn ook geldig indien ze duidelijk aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.


E-Residenten gezinsvervangend tehuis

Personen die een gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogische instelling) verblijven


Mits geldig attest vanwege betrokken tehuis voor bijzondere jeugdzorg uitgereikt in september.


F-Politiek vluchteling

Statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan.


Mits geldig attest vanwege Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken uitgereikt in september.
Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest uitgereikt in september.


G-Studenten-jongeren

Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar krijgen automatisch een verminderd tarief op basis van hun leeftijd. Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd tarief zolang hij geen 25 jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft.

 
Geen attest nodig, enkel identiteitskaart.
Een attest van het kinderbijslagfonds hoeft dus niet meer.H-Jongeren-ander gezinslid betaald

Jonger dan 18 jaar én een ander gezinslid betaalde reeds.


Mits het kunnen voorleggen van een kopie van het betalingsbewijs van het andere gezinslid + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)


I-Jongeren-bijkomende studierichting

Jonger dan 18 jaar én ingeschreven in een andere studierichting in deze of een andere academie.


Mits het kunnen voorleggen van een kopie van het betalingsbewijs van die andere Academie