แนะนำรายวิชา IS

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
รหัส I30201 รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูผู้สอน นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม อัตราส่วนคะแนนระหว่างปี:กลางปี:ปลายปี = 60:20:20

 

การทดสอบ

(  40  คะแนน  )

ผลงานตามภาระงาน

(  60  คะแนน  )

ทดสอบกลางปี  (  20  คะแนน  )

หน่วยการเรียนรู้ที่  1

 

ผลการเรียนรู้

1. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุน หรือโต้แย้ง 
    ประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขา วิชาต่าง ๆ และมี
    ทฤษฎีรองรับ

3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูล
    อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทดสอบปลายปี  (  20  คะแนน  )

หน่วยการเรียนรู้ที่  2 - 3

 

ผลการเรียนรู้

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก    จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม

7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบแผนการทำงานของนักเรียน

          

ภาระงานที่ 1  (  10  คะแนน  )

-          การตั้งประเด็นปัญหา สมมติฐาน และ
การออกแบบวางแผนการสร้างองค์ความรู้

ภาระงานที่  2  (  20  คะแนน  )

-          การศึกษาทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-          การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

 

ภาระงานที่ 3  (  15  คะแนน  )

-          การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

-          วิเคราะห์ข้อมูลที่ค้นคว้า

 

ภาระงานที่ 4  (  15  คะแนน  )

-          การสรุปและอภิปรายผล

-          การสร้างองค์ความรู้

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : นักเรียนที่ส่งภาระงานไม่ครบ  ผลการเรียน =

 

 

Comments