แนะนำรายวิชา

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 1 รหัส ง21101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ม.1/2-4 
ภาคเรียนที่ 2 รหัส ง21102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.1/5-8
ครูผู้สอน นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม  E-Mail: t714@samroiwit.ac.th
อัตราส่วนคะแนนระหว่างปี:กลางปี:ปลายปี = 60:20:20

การทดสอบ

(  40  คะแนน  )

ผลงานตามภาระงาน

(  60  คะแนน  )

ทดสอบกลางภาค ( 20 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 4

ผลการเรียนรู้

1.      นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นภายในคอมพิวเตอร์

2.      นักเรียนสามารถเขียนผังองค์ประกอบ ของระบบคอมพิวเตอร์

3.      นักเรียนสามารถบอกถึงความหมาย บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน

4.      นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนผล กระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิต สังคม และการเรียนการสอน

ทดสอบปลายภาค ( 20 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5– 6

 ผลการเรียนรู้

5.      นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลและสารสนเทศได้

6.      นักเรียนสามารถเขียนขั้นตอนการรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูล การ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้

7.      นักเรียนสามารถจัดทำรายงานถึงวิธีการจัดเก็บ ทำสำเนา แจกจ่าย สื่อสารและการ  

8.      ปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนระดับของสารสนเทศ

9.      นักเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

ภาระงานที่ 1 ( 15 คะแนน)

-          การสอบประเมินความรู้ เรื่อง บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์

 

ภาระงานที่ 2 ( 15 คะแนน)

-          การสอบประเมินความรู้ เรื่อง องค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

ภาระงานที่ 3 ( 15 คะแนน)

-          การสอบประเมินความรู้ เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาระงานที่ 4 ( 15 คะแนน)

-          การสอบประเมินความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 หมายเหตุ : นักเรียนที่ส่งภาระงานไม่ครบ  ผลการเรียน =

 

Comments