กิจกรรมการเรียนรู้ ม.1-2

รายวิชา  ง21101
กิจกรรมที่ 1  ทำเนียบรุ่น  (คลิก)
กิจกรรมที่ 2     การระดมสมอง   ปีนี้ นักเรียนอยากไปเที่ยวสถานที่ใด (คลิก)

กิจกรรมที่ 3     ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน  คลิกเพื่อกรอกข้อมูล 
ทำเนียบรุ่น ม.1/2

ม.1-2 รุ่น 41

Comments