กิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


กิจกรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2559
นักเรียนจัดรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โครงสร้างจากโปรแกรม MS-Powerpoint2010   จัดหน้าเอกสาร ดังนี้   ปกนอก ปกใน คำนำ  สารบัญ เนื้อหา  บรรณานุกรม และ ปกหลัง
ตัวอย่าง คำนำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง .............. จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ............... 
เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป
     ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาและผู้ที่สนใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้
                                    ผู้จัดทำ


กิจกรรมวันที่ 5 กรกฎาคม  2559
ให้นักเรียนเลือกหัวข้อของการจัดทำ E-Book  ตามโปรแกรมที่กำหนดให้
1.  กิจกรรมที่ 1  ทำเนียบรุ่น  โดยใช้ Google Slide 
2.  กิจกรรมที่ 2  ระดมสมอง   
               ปีนี้นักเรียนต้องการไปทัศนศึกษา ที่ใด
3  กิจกรรมที่ 4   กรอกข้อมูลร่วมกัน
                 จงช่วยกันจำแนกอาหารไทยสี่ภาค

หน้าเว็บย่อย (1): ประเมินผล ง30243
Comments