กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

 • 1 กันยายน 2559
  1.ส่งงานทาง E-Classroom  ส่งงานโครงงาน  ฝึกการจัดทำเค้าโครงตาม แนวทาง โครงการ STEM ศึกษา
  ย่อหน้า 2

  สะเต็มศึกษา (STEM Education ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีหลักการคิดตามแนวทางของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี   ผ่านกิจกรรมและของเล่น หรือ เกม เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้สอดคล้องตามแนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

  การพัฒนาสะเต็มศึกษา (STEM Education )  สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  เพื่อเป็นการยกระดับผลการเรียนของนักเรียน ให้มีความสามารถและเพิ่มพูนทักษะและกระบวนการของ สะเต็มศึกษา


  วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อศึกษาและเรียนรู้ตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา STEM Education

  2. เพื่อเผยแพร่รูปแบบกิจกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องตามกิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Education สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในพื้นที่บริการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม


  ส่ง 31 ส.ค. 2559 21:26 โดย Phaisarn Praditsiringam
 • 25 สิงหาคม 2559
  1. ศึกษาไฟล์เด็กไทยในศตวรรษที่ 21  
  2. นักเรียนสืบค้น หัวข้อ การจัดการศึกษา STEM Education
  3. Login ด้วยเมลล์ของนักเรียน แล้วนำส่งข้อมูลทาง Classroom
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 02:14 โดย Phaisarn Praditsiringam
 • 11 สิงหาคม 2559
  ขณะนี้   ได้นำแบบฟอร์มการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เปิดให้ Download แล้ว  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  

  1. นักเรียนจัดทำ ตรวจสอบ ผลงานค้นคว้าของนักเรียนตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับมอบหมาย มาใส่ในแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
  2. เข้าเล่มเอกสาร ด้วยเทปกาว ปกแข็ง   นำส่งที่ห้อง คอมพิวเตอร์ 121 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559  
  3. ภาระงานนี้ เป็นการสอบประมวลผล ครึ่งภาคเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน (คะแนนจริง) ขอให้ทำด้วยความตั้งใจ
  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม 40  คะแนน
  1. การจัดรูปแบบเอกสาร การใส่รูปแบบอักษรที่เป็นรูปแบบเดียวกัน   
  (10 คะแนน)
  2. ความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องของหัวข้อที่ได้รับ (10 คะแนน)
  3. รูปเล่มเอกสาร ใช้กระดาษปกแข็ง ติดแถบกาวเรียบร้อย   (10 คะแนน)
  4. การตรงต่อเวลา  ส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนด  (10 คะแนน)
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 02:13 โดย Phaisarn Praditsiringam
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


1.  กิจกรรมที่ 1  ทำเนียบรุ่น  โดยใช้ Google Slide 
2.  กิจกรรมที่ 2  ระดมสมอง   
               ปีนี้นักเรียนต้องการไปทัศนศึกษา ที่ใด
3  กิจกรรมที่ 3   กรอกข้อมูลร่วมกัน
                 จงช่วยกันจำแนกอาหารไทยสี่ภาค
4  กิจกรรมที่ 4   ให้นักเรียนเลือกหัวข้อของการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ตามโปรแกรมที่กำหนดให้
Comments