กิจกรรม I30201

1 กันยายน 2559

โพสต์31 ส.ค. 2559 21:02โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2559 21:26 ]

1.ส่งงานทาง E-Classroom  ส่งงานโครงงานฝึกการจัดทำเค้าโครงตาม แนวทาง โครงการ STEM ศึกษา
ย่อหน้า 2

สะเต็มศึกษา (STEM Education ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีหลักการคิดตามแนวทางของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี   ผ่านกิจกรรมและของเล่น หรือ เกม เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้สอดคล้องตามแนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาสะเต็มศึกษา (STEM Education )  สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  เพื่อเป็นการยกระดับผลการเรียนของนักเรียน ให้มีความสามารถและเพิ่มพูนทักษะและกระบวนการของ สะเต็มศึกษา


วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาและเรียนรู้ตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา STEM Education

2. เพื่อเผยแพร่รูปแบบกิจกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องตามกิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Education สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในพื้นที่บริการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม


25 สิงหาคม 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:14โดยPhaisarn Praditsiringam

1. ศึกษาไฟล์เด็กไทยในศตวรรษที่ 21  
2. นักเรียนสืบค้น หัวข้อ การจัดการศึกษา STEM Education
3. Login ด้วยเมลล์ของนักเรียน แล้วนำส่งข้อมูลทาง Classroom

11 สิงหาคม 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:13โดยPhaisarn Praditsiringam

ขณะนี้   ได้นำแบบฟอร์มการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เปิดให้ Download แล้ว  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  

1. นักเรียนจัดทำ ตรวจสอบ ผลงานค้นคว้าของนักเรียนตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับมอบหมาย มาใส่ในแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
2. เข้าเล่มเอกสาร ด้วยเทปกาว ปกแข็ง   นำส่งที่ห้อง คอมพิวเตอร์ 121 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559  
3. ภาระงานนี้ เป็นการสอบประมวลผล ครึ่งภาคเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน (คะแนนจริง) ขอให้ทำด้วยความตั้งใจ
เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม 40  คะแนน
1. การจัดรูปแบบเอกสาร การใส่รูปแบบอักษรที่เป็นรูปแบบเดียวกัน   
(10 คะแนน)
2. ความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องของหัวข้อที่ได้รับ (10 คะแนน)
3. รูปเล่มเอกสาร ใช้กระดาษปกแข็ง ติดแถบกาวเรียบร้อย   (10 คะแนน)
4. การตรงต่อเวลา  ส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนด  (10 คะแนน)

4 สิงหาคม 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:06โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 02:07 ]

กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1. จงค้นหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ทำการอ้างอิงเอกสาร ตามแบบที่กำหนดให้นี้
หลักการเขียนอ้างอิงจากเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่แต่ง).ชื่อเรื่องที่แต่ง(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก ใส่เว็บไซต์.เมื่อวันที่ ววดดปป.
เช่น
บัลลังก์  โรหิตเสถียร.(2559).ข่าวสำนักนายกรัฐมนตรี287/2559(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/websm/2016/jul/287.html. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:05โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 02:09 ]

ให้นักเรียนเลือกหัวข้อของการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ตามโปรแกรมที่กำหนดให้

07 กรกฎาคม 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:03โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 02:09 ]

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่่อง  การแชร์เอกสาร  การทำงานร่วมกัน      
                     คลิกที่ลิงค์  
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
1.  กิจกรรมที่ 1  ทำเนียบรุ่น  โดยใช้ Google Slide 
2.  กิจกรรมที่ 2  ระดมสมอง   
               ปีนี้นักเรียนต้องการไปทัศนศึกษา ที่ใด
3  กิจกรรมที่ 3   กรอกข้อมูลร่วมกัน
                 จงช่วยกันจำแนกอาหารไทยสี่ภาค
4  กิจกรรมที่ 4   ให้นักเรียนเลือกหัวข้อของการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ตามโปรแกรมที่กำหนดให้

30 มิถุนายน 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:01โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 02:11 ]

 การสร้าง Blog  ใช้เว็บไซต์  www.blogger.com   ในหัวข้อที่นักเรียนให้ความสนใจ  โดยมีบทความไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

1-7 of 7