ทะเบียนของในห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

หมวด ๐๐๐ ทั่วไป เบ็ดเตล็ด

๐๐๑    ตะเกียงเจ้าพายุ

๐๐๒    ตะเกียงรั้ว 

๐๐๓    เตารีดเหล็ก หรือ อุดเตา 

๐๐๔    พิมพ์ดีด 

๐๐๕    หมอนไม้ (MON MAI) 

๐๐๖    กอตอ (KOR TOR) 

๐๐๗    เครื่องพิมพ์ (PRINTER) 

๐๐๘    เชี่ยนหมาก 

๐๐๙    คีมไม้ 

๐๑๐    ตาชั่ง 

๐๑๑    จักรเย็บ

๐๑๒    เครื่องรับโทรทัศน์ขาว-ดำ

๐๑๓    วิทยุหลอดโบราณ

๐๑๔    นาฬิกาโบราณตั้งพื้น

๐๑๕    ธรรมาสน์

1.คำอธิบายหมวด ๐๐๐ ทั่วไป เบ็ดเตล็ด

               


                 หมวด ๑oo เครื่องเบญจรงค์

o๑  แจกัน

o๒  กระถาง

o๓  พานเขี่ยบุหรี่

o๔   ถ้วย

2.คำอธิบายหมวด ๑oo เครื่องเบญจรงค์


                    หมวด ๒oo เครื่องปั้นดินเผา

o๑ หม้อข้าวหม้อแกง (MOR KHAO MOR KANG)

o๒ เตาเชิงกราน (CHERNG KRAN)

o๓ หม้อตาล (MOR TRAN)

o๔ ทะนน (TA NON)

o๕  เหยือกเหล้า

o๖ กระปุก(KRA POOK)

o๗ ไห (HAI)

o๘ จับเจี๋ยว (CHIB CHIEW)

o๙ กระถาง (KRA TAANG)

๒๑o ตุ่ม (TOOM)

3.คำอธิบายหมวด ๒oo เครื่องปั้นดินเผา


หมวด ๓๐๐ ของใช้ดักจับสัตว์

    ๓๑๐ จับสัตว์น้ำ

๓๐๑ ลอบนอน (LOB NON)

๓๐๒ อีจู้

๓๐๓ กระชัง (KRA CHUNG)

๓๐๔ ไซ (SAI)

๓๐๕ ชุน (CHOON)

๓๐๖ สุ่มปลา (SOON PLA)

๓๐๗ ตะข้อง (TA KAUNG)

๓๐๘ ข้องเหยื่อ (KAUNG YEU)

๓๐๙ ลัน (LUN)

    ๓๒๐ จับสัตว์ปีก

๓๒๑ กรงนก (KRONG NOK)

๓๒๒ พะเนียด(PA NIAD)

๓๒๓ กรงนกแท้ด

    ๓๓๐ จับสัตว์บก

๓๓๑ ด้วง (DUANG)

๓๓๒ ฟ้าลั่น (FAR LAN) 

4.คำอธิบายหมวด ๓๐๐ ของใช้ดักจับสัตว์

หมวด ๔oo เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร

๔o๑ ระหัด (RA HAD)

๔o๒ เคียว (KIOW)

๔o๓ กระดิ่ง (KRA DING)

๔o๔ หล้อ (LOR)

๔o๕ ถัง (TANG)

๔o๖ ไม้บดข้าวเปลือก

๔o๗ มีดหวด

๔o๘ คันไถ

๔o๙ สีฝัด (SI FUD)

๔๑o โม่หิน

๔๑๑ กระด้ง (KRA DONG)

๔๑๒ แอก

๔๑๓ ผานไถแบบโบราณ

๔๑๔ หนังต่องแอก

๔๑๕ พลั่วสาดข้าว

๔๑๖ คันลาว (KAR LOR)

๔๑๗ ครกตำข้าว (KROK TAM KHAO)

๔๑๘ ขอฉาย (KOR CHAI)   

5.คำอธิบายหมวด ๔oo เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร


หมวด ๕๐๐ เครื่องจักสาน

๕o๑ กุยเล้ย (KUA LOE)

๕o๒ กะโล่ (KA LO)

๕o๓ ตะกร้า (TA KRA)

๕o๔ ตะแกรง

๕o๕ กล่องข้าวดอก (KONG KHAO DOAK)

๕o๖ กระจาด (KRA JAAD)

๕o๗ พัด

๕o๘ หวด

๕o๙ กระด้ง (KRA DONG)

๕๑o กระติบ (KRA TIP)

๕๑๑ กระบุง (KRA BOONG)

๕๑๒ อู่นอนเด็ก (เปลนอนเด็ก)

๕๑๓ สุ่มไก่

6.คำอธิบายหมวด ๕๐๐ เครื่องจักสาน


หมวด ๖๐๐ ของใช้ในครัวเรือน 

๖๐๑  กระชอน(KRACHON)

 ๖๐๒  ครก (KROK)

 ๖๐๓  สาก

๖๐๔ น้ำทุ่ง(NAM TUNG)

๖๐๕  กระบอกขนมจีน (KRABOK KANOMCHINE)

๖๐๖  กระบวย (KRA BUEY)

 ๖๐๗  กระต่ายขูดมะพร้าว

 ๖๐๘  กระจ่า (KRA JA)

๖๐๙  หมา (MAH)

๖๑๐  กะโปะ

๖๑๑  เขียง

7.คำอธิบายหมวด ๖๐๐ ของใช้ในครัวเรือน