หน้าแรกที่ปรึกษา 
    1. นายจีรศักดิ์  ชำนาญภักดี              นายอำเภอสามชุก                 
    2. ผอ.วินัย  จำปาเงิน                      อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  
    3. นายเรืองเดช  กาญจนเมฆ            นายกสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนการศึกษา
                                                     โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
    4. อาจารย์มนัส  อยู่สุข                    ที่ปรึกษาชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพสุพรรณบุรี
    5. นายไพบูลย์   จิวโพธิ์เจริญ            ประธานชมรมวิ่ง สามชุกรันนิ่ง
ประธานจัดงาน  
     นายตรัยพงษ์   เข็มเพ็ชร                ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ติดต่อสอบถาม
      นายไพโรจน์  ยังศิริ                      เบอร์โทร   081-7363819
    ขอขอบคุณ