หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

 • กิจกรมค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2559
  กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์จะมีการจัดกิจกรรมค่ายปรับความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และจะชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนทราบในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 20:30 โดย กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • ผลงานนักเรียน
  นักเรียนรับรางวัลการสอบแข่งขันวัดฉัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ( CENTER 1 EDUCATION )
  1.  เด็กชายพีรพัฒน์  นาปรัง              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ได้ 100 คะแนนเต็ม     อันดับที่ 1 ของประเทศ
  2.  เด็กชายปริพัฒน์  ทรัพย์ประกิต      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ได้ 88 คะแนน            อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
  3.  เด็กหญิงฐิติมา  เจียรพินิจนันต์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ได้ 84 คะแนน            อันดับที่ 1 ของจังหวัด
  4.  เด็กชายกฤษฏ์ขจร  ทิธาดา           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ได้ 96 คะแนน            อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
  5.  เด็กชายพศิน  ตั้งจิตต์                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ได้ 94 คะแนน            อันดับที่ 1 ของจังหวัด
  6.  เด็กหญิงชนิดาภา  ลิ้มวณิชย์กุล     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ได้ 78 คะแนน            อันดับที่ 1 ของจังหวัด
  7.  นางสาวพลอยชมพู  ตันสิริ            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ได้ 82 คะแนน            อันดับที่ 3 ของประเทศ
  8.  นางสาวอัจฉรา  กิจชนะไพบูลย์      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ได้ 76 คะแนน            อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
  9.  นายกฤติธี  สุริยะ                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ได้ 74 คะแนน            อันดับที่ 1 ของจังหวัด
  10. นายมนัสวิน  ปัญญาสุ                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ได้ 82 คะแนน            อันดับที่ 2 ของประเทศ
  11. นางสาวชนิกานต์  พันธุ์พิจิตร        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ได้ 60 คะแนน            อันดับที่ 1 ของจังหวัด
  ส่ง 15 ธ.ค. 2558 22:37 โดย กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • เรียนเพิ่มพูนประสบการณ์

  ส่ง 15 ธ.ค. 2558 22:08 โดย กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • ผลงานนักเรียนยอดเยี่ยม
  O-NET เต็ม 100 คะแนน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพลอยชมพู ตันศิริ นักเรียนชั้น ม. 3.10 ที่ทำคะแนนสอบ O-NET
  วิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2557ได้เต็ม 100 คะแนน สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนของเรา 

  ส่ง 6 เม.ย. 2558 20:28 โดย กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »Comments