*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ่วนเพื่อความเข้าใจก่อนเข้าระบบขออนุมัติใช้จอ LED Auditorium SWK

ระเบียบการขอใช้จอ LED
            กรอกแบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้จอ LED สามารถเข้าไปกรอกได้ที่นี่ ระบบขออนุมัติใช้จอ LED Auditorium SWK  ควรดำเนินล่วงหน้าก่อนวันทำกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 10 วันทำการ  เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ และบุคลากรควบคุม ดังนั้น หากดำเนินการกระชั้นชิดอาจจะเกิดปัญหา เช่น อุปกรณ์ไม่พร้อม ชำรุด เสียหาย หรือมีการใช้งานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้ตามกำหนดได้

หลักเกณฑ์การขอใช้จอ LED           
        
    1. ต้องเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ หรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ โรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนศีลธรรมอันดีงามและ ความสงบเรียบร้อยของสังคม
            2. ผู้ขอใช้ต้องปฎิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้จอ LED ของโรงเรียน
            3. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใช้จอ LED ที่เป็นรายกรณี
            4. ในกรณีที่ผู้ขอใช้สถานที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ หรือจอ LED โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเสียหาย ตามจริง

ผู้มีสิทธิขอใช้สถานที่
            1. หน่วยงานของโรงเรียน
            2. บุคลากรของ
โรงเรียน
            3. สมาคมต่างๆ ของ
โรงเรียน
            4. หน่วยงานภายนอก
โรงเรียน

ค่าธรรมเนียม
            เนื่องจากจอ LED มีต้นทุนในการติดตั้งค่อนข้างสูง และต้องมีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาอย่างดี รวมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการใช้งานจอ LED ตลอดทั้ง กิจกรรม/โครงการ จึงจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมการขอใช้จอ LED ดังนี้

           ค่าธรรมเนียมใช้งาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุม
                    เริ่มต้นที่ 1 ชั่วโมงแรก 2,000 บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 1,000 บาท
(กรุณาชำระผ่านธนาคารกรุงไทย รหัสสาขา504 ชื่อบัญชี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พัฒนาสามัคคี 2015 เลขบัญชี 504-0-87367-0)
   
            1. กรณีไม่เรียกเก็บ
                    1.1. กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ของโรงเรียนได้ขอใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน กิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากโรงเรียน เช่น การปฐมนิเทศ การจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น
           
        1.2. บุคลากรของโรงเรียนขอใช้จอ LED โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ที่ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุน เฉพาะในเวลาราชการ

            2. กรณีลดค่าธรรมเนียม
                     2.1. สมาคมต่างๆ ของโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมที่หารายได้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน
ที่ได้รับอนุมัติจากโรงเรียน
                          2.2. บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก ได้ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมที่หารายได้เพื่อสนับสนุนโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากโรงเรียน

            3. กรณีเรียกเก็บ
                    3.1. บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก
            
        3.2. บุคลากรของโรงเรียน ได้ขอใช้จอ LED เพื่อจัดกิจกรรมส่วนตัว ซื่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร