หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
     
  


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ได้จัดทำเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล  สื่อการเรียนรู้  ผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียนที่เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  อันจะยังประโยชน์แก่คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ , นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  และผู้ที่สนใจต่อไป


ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

Google Calendar