หน้าแรก

โครงการสอนรายวิชาปีการศึกษา 2/2558

        โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ วิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2/2558 เพื่อแจ้งกำหนดการสอนของครูตลอดภาคเรียนให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ทราบ