Koolitus‎ > ‎Vastse-Kuuste‎ > ‎

Koolituspäevad 2014/2015

Koolituspäevad Vastse-Kuuste koolis  22.-24. mail 2015


Eesmärgid:

  • Vastastikune kogemuste jagamine lähtudes Huvitava Kooli põhimõtetest

  • Tõsta esile  Salme ja Vastse-Kuuste koolis  järgimist väärivad algatused ja tegevused

  • Anda õpetajatele võimalus olla nii õppija kui ka koolitaja


Kuu-

päev

Teema

Oodatav tulemus

Koolitaja

23.05

Kooli huviringide roll valla kultuuri- ja

spordielus (kogemusloeng)

*Osalemine tähtpäevaüritustel

(emadepäev, isadepäev, valla aastapäev

jm)

*Osalemine valla laulu- ja

tantsupidudel

*Osalemine Maarja küla laulupidudel

*Kooli jõulunäidendid

*Sporditraditsioonide loomine ja

hoidmine (korvpalli edulugu, jalgpall,

vibulaskmine)

*Õpilaste kunsti- ja käsitöönäitused

valla raamatukogus

On tutvustatud tulemuslikke näiteid toimivatest koostöövormidest, on tutvutud filmimaterjaliga toimunud ürituste kohta ja Vastse-Kuuste raamatukoguga

Anne Kasesalu


Maret Raudvee


Mai NigulKersti Lillo


Noorkotkaste ja Kodutütarde roll

kodanikuks kasvamisel (kogemusloeng ja praktiline tegevus)

* maakondlikel ja vabariiklikel

võistlustel ja laagrites osalemine

*maakondlike laagrite korraldamine

*KEAT projektis osalemine

*Kodanikukasvatus koolis

On tutvustatud järgimist väärivaid algatusi.

Praktilise tegevuse kaudu on osalejad saanud kogemuse kodutütarde ja noorkotkaste järgukatseteks valmistumisest

Malle Mägi


Lõunasöök

Rahvusvaheliste projektide roll kooli

õppekava eesmärkide elluviimisel (kogemusloeng)

*Comeniuse projektid 2001-2004,

2007-2008, 2012-2014

* Projektitöö lõiming karjääriõpetusega

On tutvustatud tulemusliku rahvusvahelise koostöö vorme ja selle seoseid karjääriõpetusega

Siiri Hommik


Teadmiste omandamine väljaspool

klassiruumi (kogemusloeng, ainetund õues)

*Õuesõpe, õppekäigud RMK

looduskeskustes

*Loodusnädal koolis

*Muuseumide külastamised

*Matkad ja õppekäigud kodu ümbruses

ja kaugemal

*AHHAA keskuse võimaluste

kasutamine

Õpetajad on saanud praktilise kogemuse õuesõppe tunnis osalemisest ja läbiviimisest

Egle Mäe


Tugisüsteemide rakendamine kooliks

ettevalmistamisel (kogemusloeng, lasteaia külastamine)

* Valla eripedagoog töötab nii koolis

kui lasteaias

*Koolivalmiduse testimine, õpilase

individuaalsete kaartide koostamine

*Koostöö vanemate ja õpetajatega

On tutvustatud tulemuslikke näiteid toimivatest koostöövormidest. On tutvutud Vastse-Kuuste valla uue, 2011.aastal valminud lasteaiaga

Anne-Liis Timmermann


Õhtusöök - elamustoitlustus looduses firmalt Maitsemaa  (http://www.maitsemaa.ee/)24.05

Teadmiste omandamine väljaspool

klassiruumi (väljasõit):

Kiidjärve looduskeskuse külastamine

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1742

Osalejad on tutvunud Kiidjärve looduskeskuse poolt pakutavate programmidegaPaneeldiskussioon: kujundav hindamine - teooria ja tegelikkus


osalejad on vahetanud kogemusi

Inge Kalle

Marika PütsepVeebipõhise tagasiside täitmine

osalejad on andnud hinnangu

koolituspäevadele

Merle Lepik


Kokkuvõte koolituspäevadest ja veebipõhise tagasiside tutvustamine, koolituse lõpetamine


Inge Kalle


LõunasöökComments