Koolitus‎ > ‎

Salme

Salme Põhikool asub Saare maakonnas, Salme vallas, Sõrve poolsaarel. Kool avati 01.septembril 1988. Alates 2007. aasta septembrist on Salme Põhikool Salme ja Torgu vallas ainuke ja töötab pikapäevakoolina. 2014/15 õppeaastal õpib koolis 97 õpilast ja töötab 17 õpetajat.
Käesoleval õppeaastal on Salme Põhikoolis 9 tavaklassi, 1 õpiraskustega laste klass, ühele õpilasele suunatud õpe, 1 uusimmigrant õpib individuaalse õppekava järgi.
www.salme.edu.ee

Meie kooli iseloomustavad:

Visioon

 • mitmekülgset haridust pakkuv arenev ja õppiv organisatsioon

Missioon

 • konkurentsivõimelise hariduse pakkumine ja isiksuse igakülgse arengu suunamine

 • elukestvat õpet soodustava keskkonna loomine ja õppiva organisatsiooni arendamine

Põhiväärtused

 • KVALITEET

mitmekülgne konkurentsivõimeline erivajadusi arvestav õpe

 • KOOSTÖÖ

ühise eesmärgi nimel tegutsemine koostöös kõigi huvigruppidega

 • TURVALISUS

hooliv ja mõistev suhtumine kaaslastesse arengut toetavas õpikeskkonnas

 • TRADITSIOONID

kooli maine ja kohalike kultuuritraditsioonide säilitamine

Eripära

MITMEKÜLGSUS

 • majandus-, ja arvutiõpe, huviringide paljusus, pikapäevakool, erinevad tugisüsteemid

INNOVAATILISUS

 • meedia- ja robootika, osalemine konkurssidel ja rahvusvahelistes projektides

ÕPPIV ORGANISATSIOON

 • elukestev õpe, meeskonnatöö, ühiskoolitused huvigruppidega

Kooli kui organisatsiooni suuremad saavutused:

 • 2008.a. Saare maakonna tunnustus Salme Põhikoolile - „Koolitussõbralikum organisatsioon“;

 • 2012.a. vabariiklik tunnustus - Salme Põhikool on üks nominent nelja parema kooli hulgas „Tiigri Tegija Kool 2011“;

 • 2012.a. Saare maakonna tunnustus – kodukaunistamise laureaat „Eesti kaunis kodu 2012“;

 • 2013.a. vabariiklik tunnustus – Salme Põhikool on „Tiigri Tegija Kool 2012“;

 • 2013.a. vabariiklik tunnustus „Hea kooli rajaleidja 2013“;

 • 2013.a. vabariiklik tunnustus „Väärtuskasvatuse kool 2013“;

 • 2014.a. „Salme valla tegija 2013”;


 • 2014.a. vabariiklik tunnustus "Hea kooli edendaja 2014".


Kooli eripära kajastub õppekavas ja nii on valikaineteks 1.-6.klassis majandusõpe, 4.-6.klassis lisaks arvutiõpe ja 7.-9.klassis meediaõpetus. Meediaringid (4) on igale kooliastmele, robootikaringid 1.-4. ja 7.-9.klassi õpilastele. Koolis tegutseb  üle kahekümne erineva huviringi.

Vastavalt Salme Põhikooli eripärale pööratakse kõikides vanuseastmetes järjest rohkem tähelepanu projektitööle, kus toimub erinevate õppeainete lõimimine, mitteformaalne õppimine ja meeskonnatöö harjutamine. http://www.salme.edu.ee/projektid