ที่ตั้งของโรงเรียน


โรงเรียนสะแกพิทยาคม
149/1  หมู่ 1  ตำบลสะแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  31150
โทรศัพท์/โทรสาร  :