ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 ชั้น  ชาย  หญิง  รวม
 ม.1 37 35 72 
 ม.2 35 34  69 
 ม.3 35 37  72
 ม.4 30 30  60 
 ม.5 22 23  45
 ม.6 22  27 49
 รวม 181  186 367

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 ชั้น ชาย หญิง รวม
 ม.1373673
 ม.2423981
 ม.36046106
 ม.4292655
 ม.5232851
 ม.6172542
 รวม208200408

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 ชั้น ชาย หญิง รวม
 ม.1454186
 ม.25945104
 ม.3392665
 ม.4262551
 ม.5192746
 ม.6253055
 รวม213194407

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2559ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

 ชั้น ชาย หญิง รวม
 ม.16143104
 ม.2462672
 ม.3413980
 ม.4213152
 ม.5273057
 ม.6353671
 รวม231205436

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2558