วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

          โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตอบสนองตามความต้องการของชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก

          3. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          4. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

          5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

          6. มีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

          ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง