บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร   ชาย  หญิง   รวม
 ผู้บริหาร 2  - 2
 ครูประจำการ 7 13  20
 พนักงานราชการ -
 พนักงานธุรการ - 1 1
นักการ
3-3
 รวม  13  16 28

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561ทำเนียบผู้บริหาร


นายธัชเวชช์  ศานติบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกพิทยาคมนายโชติอนันต์  วงศาสนธิ์
รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกพิทยาคม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายอุดมชัย  บุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววรรณภา  นาคงาม
ครูชำนาญการ


นางชนนภา  วงศ์เมือง
ครูชำนาญการ


นางสาวจำรัส  สุรัมย์
ครู


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสมปอง  บุญตา
ครูชำนาญการพิเศษนางกาญจนา  ศรีษาคำ
ครู


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นายแสนยากร  ร้อยศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางราตรี  อำไพพิศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนริศราพร  กุมาลี
ครูชำนาญการ


นายชำนาญ  พิมพ์สวัสดิ์
ครู


นางสาวเดือนเพ็ญ  อาจหาญ
พนักงานราชการ


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวอรณิชา  บุญยืด
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวอัญชลี  อนุศรี
พนักงานราชการ


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


นายสมชาติ  บุญธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายยงยุทธ  การินทร์
ครู


นางสาวญานิดา  เครือแก้ว
ครู


นางสาววิไลลักษณ์  บัวเกตุ
ครูผู้ช่วย


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายวิทยา  พลอาษา
ครูชำนาญพิเศษ


นายนรินทร์  นิกรรัมย์
ครูชำนาญพิเศษบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสิริกาญจน์  วงศาสนธิ์
ครูชำนาญพิเศษ


นางกุลธิดา  ศรีสุวรรณรัตน์
ครูชำนาญการ


นางสาวดารุณี  ยันระหา
ครู


บุคลากรงานสารบรรณ


นางสาวยุภาวดี  โตน้ำ
พนักงานธุรการ


นักการ


นายสวัสดิ์  ประดับศรี
ช่างปูน 3


นายเสนอ  อำไพพิศ
ช่างปูน 3


นายอัมพร  หนองน้ำ
นักการ