Wednesday Night Bible Study

Wednesday Night Bible Study

Wednesday – 7:00pm in the Church basement.

Contact: Tom Fraser (734)216-9404