ห้องสมุด สพฐ. KhanAcademy
http://www.dlit.ac.th/pages/library/TruePlookpanya.php


หนังสือถอดบทเรียนเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ.pdfhttps://www.scbfoundation.com/stocks/e9/file/14453441387akm4e9.pdfhttps://www.scbfoundation.com/stocks/15/file/1381235643fnpja15.pdfhttp://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45308-1491.pdf
https://www.scbfoundation.com/stocks/75/file/139021891791bwh75.pdf

https://www.scbfoundation.com/stocks/5a/file/1381311572hbs6y5a.pdf