"ผู้สร้างโอกาสสู่การอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในเส้นทางวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองสร้างสรรค์สังคม

สร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

เรื่องเด่น - Highlights