วิสัยทัศน์  :  การศึกษามาตรฐานสากล     อัตลักษณ์  :  คิดเป็นทำงานเป็น      เอกลักษณ์  :  นำเทคโนโลยี     คุณธรรม  :  ซื่อสัตย์ เปิดใจ ใฝ่รู้

Experience is the best teacher


เรื่องเด่น - Highlights


 • สาขาการบัญชี - Accounting (ดูทั้งหมด - View all)

 • แนะนำการเรียนสาขาการบัญชี โดย Graphics Studio รายวิชาทักษะวิชาชีพสาขาการบัญชีระดับ ปวช.การบัญชีสำหรับการซื้อขายสินค้า / การบัญชีตั๋วเงิน / การบัญชีสหกรณ์ / การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย / การบัญชีบริษัทจำกัด / การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี / กระบวนการจัดทำบัญชี / ภาษีเงินได้บุคคลกับการบัญชีระดับ ปวส.การบัญชีการเงิน / การภาษีอากร / การบัญชีชั้นกลาง / การบัญชีต้นทุน / การบัญชีชั้นสูง / การบัญชีภาษีอากร / โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
  Posted Oct 11, 2020, 11:23 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 22. View more »
 • สาขานิเทศสื่อสารการตลาด - Marketing and Communication Arts (ดูทั้งหมด - View all)

 • แนะนำการเรียนสาขาการตลาด โดย Graphics Studio รายวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาการตลาดระดับ ปวช.ความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด / การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม / การค้าปลีกและการค้าส่ง / การขายตรง / การประกันภัย / การจัดซื้อเบื้องต้น / การโฆษณา / การส่งเสริมการขาย / การบรรจุภัณฑ์ระดับ ปวส.การจัดการขาย / พฤติกรรมผู้บริโภค / นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา / การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย / การบริหารธุรกิจขนาดย่อม / การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ / กลยุทธ์การตลาด / การวิจัยการตลาด
  Posted Oct 11, 2020, 11:27 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 10. View more »
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - Computer in Business and Information and Communication Technology (ดูทั้งหมด - View all)

 • แนะนำการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ โดย BC&IT รายวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ ปวช.ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น / คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา / คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ / เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด / การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด / การสร้างเว็บไซต์ / โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล / โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอระดับ ปวส.การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริมทึม, การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง / ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ / การพัฒนาระบบฐานข้อมูล / การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีจาวา / การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
  Posted Oct 11, 2020, 11:30 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 9. View more »
 • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก - Computer Graphics (ดูทั้งหมด - View all)

 • แนะนำการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดย Graphics Studio รายวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับ ปวช.การวาดเขียนพื้นฐาน / ศิลปะไทย / หลักการใช้สีเพื่องานกราฟิก / การถ่ายภาพระบบดิจิตอล / การตัดแต่งภาพถ่ายเพื่องานกราฟิก / การออกแบบนิเทศศิลป์ / การสร้างภาพกราฟิก / คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ / กราฟิกสารสนเทศ / กราฟิกวีดิทัศน์ / คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย / การออกแบบกราฟิก ณ จุดขาย / ออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติระดับ ปวส.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ / การออกแบบคาแรกเตอร์ / การตัดแต่งภาพดิจิตอล / ออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ / หลักการวิดิทัศน์ดิจิตอล /การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล / ออกแบบแอนิเมชั่นสามมิติ / เกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  Posted Oct 11, 2020, 11:33 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 11. View more »
 • สาขาการโรงแรม - Hospitality and Hotel Management (ดูทั้งหมด - View all)

 • แนะนำการเรียนสาขาการโรงแรม โดย Graphics Studio รายวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาการโรงแรมระดับ ปวช.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ศิลปะการให้บริการ / ธุรกิจโรงแรม / งานส่วนหน้าโรงแรม / โภชนาการและอนามัยอาหาร / งานแม่บ้านโรงแรม / การบริการอาหารและเครื่องดื่ม / อาหารอาเซียน / ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง / เบเกอรี่ / การจัดดอกไม้ / งานครัวโรงแรม / เครื่องดื่มและการผสมเครืองดื่มระดับ ปวส.การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม / ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม / การบริการอาหารและเครื่องดื่ม / การจัดเลี้ยง / การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม / อาหารโรงแรม / เบเกอรี่ / สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
  Posted Oct 11, 2020, 11:36 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 13. View more »

บรรยากาศการเรียนการสอน - Classroom Snapshots

 • การเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก
  การเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน การเรียนภาคปฏิบัติ 3 เดือน ที่ร้าน 7-11 ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้งานจริงพร้อมมีรายได้ โดยคณะครูจะออกนิเทศนักเรียนฝึกอาชีพใน 7-11 (นักเรียนทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร 3 ปี) สาขาธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ระบบทวิภาคี เพื่อติดตามดูแลให้คำแนะนำและประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับครูฝึกหรือผู้จัดการประจำร้านอย่างต่อเนื่อง
        

        

  Posted Sep 13, 2015, 11:29 PM by Jutamanee Kraikunasai
 • การเรียนการสอนแบบ Active learning และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
  ภาพบรรยากาศจากการนิเทศการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการลงมือปฏิบัติ และความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ ทั้ง CPALL, AccRevo , Learn Corp , Soft Square , MAKRO , BIG C  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมบางกอกพาเลส

        
        

             

       
  Posted Aug 14, 2018, 9:14 PM by Jutamanee Kraikunasai
 • ฝึกปฏิบัติงานระดับมืออาชีพในโครงการกรุงไทยยุววาณิช ปีที่ 11

  Posted Nov 17, 2013, 5:32 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 3 of 7. View more »


ประกาศล่าสุด - Recent Announcements

Showing posts 1 - 2 of 24. View more »

กิจกรรมนักเรียน - Featured Events

 • Active Citizen งานจิตอาสาในวันแม่แห่งชาติ คณะนักเรียนและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทั้งในวิทยาลัย วัดไชนาวาส และริมถนนประชาธิปไตย สมกับเป็น ...
  Posted Aug 14, 2018, 9:04 PM by Jutamanee Kraikunasai
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2561                     
  Posted Jun 24, 2018, 11:37 PM by Jutamanee Kraikunasai
 • กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2560             
  Posted Jul 3, 2017, 11:27 PM by Jutamanee Kraikunasai
 • กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย และสร้างความสามัคคีในรุ่นพี่รุ่นน้องและคณะครูอาจารย ...
  Posted Jan 8, 2017, 6:29 PM by Jutamanee Kraikunasai
 • กิจกรรม English Camp กิจกรรม English camp สำหรับนักเรียน ปวช.1 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ผ่านกิจกรรม สามารถนำทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมาใช้นชีวิตประจำวันได ...
  Posted Jan 8, 2017, 6:13 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 5 of 23. View more »