วิสัยทัศน์  :  การศึกษามาตรฐานสากล     อัตลักษณ์  :  คิดเป็นทำงานเป็น     เอกลักษณ์  :  นำเทคโนโลยี

Experience is the Best Teacher

เรื่องเด่น - Highlights
 • สาขาการบัญชี - Accounting (ดูทั้งหมด - View all)

 • บทคัดย่อระดับ ปวส. ปี 2559 สาขาวิชาการบัญชี
  Posted Mar 7, 2017, 11:28 PM by Pintong Wantongkum
Showing posts 1 - 1 of 19. View more »
 • สาขานิเทศสื่อสารการตลาด - Marketing and Communication Arts (ดูทั้งหมด - View all)

 • โครงการ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 2559 ในวันที่ 4-5 มิ.ย.59 สาขาการตลาดและสาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ ร่วมกับ ชมรมไทรทันคลับสุพรรณบุรี และ ไทรทัน อยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ ร.ร บ้านคลองชะโด อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โครงการบริการวิชาชีพแก่โรงเรียนบ้านคลองชะโด และโครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนบ้านคลองชะโด   
  Posted Aug 25, 2016, 7:58 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 8. View more »
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - Computer in Business and Information and Communication Technology (ดูทั้งหมด - View all)

 • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ ได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยใช้ข้อสอบสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 สำหรับสอบนักเรียนระดับ ปวส.1 ทุกสาขา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการทดสอบก่อนออกฝึกงาน โดยเชิญคณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มาคุมสอบในครั้งนี้    
  Posted Aug 25, 2016, 8:16 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 7. View more »
 • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก - Computer Graphics (ดูทั้งหมด - View all)

 • กิจกรรมเข้าค่ายกราฟิคอาสาพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2559 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิคจัดกิจกรรมเข้าค่ายกราฟิคอาสาพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ จ. นครนายก เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ และเป็นการฝึกวินัย สร้างความสามัคคีในหมูคณะ      
  Posted Aug 25, 2016, 8:13 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 9. View more »
 • สาขาการโรงแรม - Hospitality and Hotel Management (ดูทั้งหมด - View all)

 • โครงการการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ให้แก่นักเรียน ปวช.1 2559 สาขาการโรงแรมได้จัดโครงการการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ให้แก่นักเรียน ปวช.1 โดยมีนักเรียน ปวช.3สาขาการโรงแรมเป็นผู้ประกอบอาหาร และนักเรียน ปวช.2 สาขาการโรงแรม เป็นฝ่ายจัดเลี้ยง 😊👏👏✌         
  Posted Aug 25, 2016, 8:03 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 1 of 11. View more »

บรรยากาศการเรียนการสอน - Classroom Snapshots

 • การเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก
  การเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน การเรียนภาคปฏิบัติ 3 เดือน ที่ร้าน 7-11 ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้งานจริงพร้อมมีรายได้ โดยคณะครูจะออกนิเทศนักเรียนฝึกอาชีพใน 7-11 (นักเรียนทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร 3 ปี) สาขาธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ระบบทวิภาคี เพื่อติดตามดูแลให้คำแนะนำและประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับครูฝึกหรือผู้จัดการประจำร้านอย่างต่อเนื่อง
        

        

  Posted Sep 13, 2015, 11:29 PM by Jutamanee Kraikunasai
 • การเรียนการสอนแบบ Active learning และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
  ภาพบรรยากาศจากการนิเทศการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการลงมือปฏิบัติ และการนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (ฝึกงาน) ของนักเรียนสาขาต่างๆ

        
        
       
  Posted Dec 28, 2015, 10:34 PM by Jutamanee Kraikunasai
 • ฝึกปฏิบัติงานระดับมืออาชีพในโครงการกรุงไทยยุววาณิช ปีที่ 11

  Posted Nov 17, 2013, 5:32 PM by Jutamanee Kraikunasai
Showing posts 1 - 3 of 7. View more »


ประกาศล่าสุด - Recent Announcements

Showing posts 1 - 2 of 18. View more »

กิจกรรมนักเรียน - Featured Events

Showing posts 1 - 5 of 20. View more »